BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Bezpłatna pomoc prawna, tzw. pomoc prawna z urzędu, świadczona jest przez adwokatów na rzecz osób fizycznych i prawnych na mocy postanowienia sądu. Adwokat z urzędu może być ustanowiony w sprawach każdego rodzaju: cywilnych, karnych, administracyjnych, pracowniczych.

Warunkiem ustanowienia adwokata z urzędu jest wykazanie, że zainteresowany nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez jednoczesnego nadwerężenia budżetu koniecznego do utrzymania siebie i rodziny (w przypadku osób fizycznych) bądź nie ma dostatecznego budżetu (w przypadku osób prawnych). 

Aby uzyskać pomoc prawną z urzędu, należy złożyć przed wszczęciem postępowania bądź w jego toku wniosek o przyznanie takiej pomocy. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie, do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Dla swojej ważności do wniosku o przyznanie pomocy prawnej z urzędu należy załączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania ( wzór formularza ). Na podstawie wniosku sąd dokonuje oceny, czy zainteresowany spełnia warunki przyznania bezpłatnej pomocy prawnej oraz czy udział adwokata w sprawie, ze względu na stopień skomplikowania sprawy i zaradność zainteresowanego, jest niezbędny dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania.

We wniosku można wskazać konkretnego adwokata, o pomoc którego chcesz prosić. W tym celu należy w odpowiednim momencie skontaktować się z Okręgową Radą Adwokacką.

Pomoc prawna pro bono

Pomoc prawna pro bono jest pomocą prawną świadczoną „dla dobra publicznego”. Izba Adwokacka w Toruniu organizuje akcje, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną i skorzystać z doradztwa adwokatów. 17 maja 2014 roku adwokaci Kujawsko - Pomorskiej  Izby Adwokackiej w Toruniu uczestniczyli w organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką VIII Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. 

Informacje o planowanych Dniach Bezpłatnych Porad Adwokackich będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

W celu uzyskania dalszych informacji lub umówienia się na spotkanie z adwokatem w ramach akcji pro bono zachęcamy do telefonicznego kontaktu z sekretariatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu pod numerem: 56-622-42-37.