JAK PODZIELIĆ MAJĄTEK PO ROZWODZIE?

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Zniesienie współwłasności

Podział majątku spadkowego

Podział majątku wspólnego małżonków 

Pomiędzy  kilkoma  osobami  może  powstać  stosunek  współwłasności.  Jeśli  pojawiają  się problemy  i  spory w zarządzaniu
i decydowaniu co do rzeczy wspólnej, współwłaściciele powinni dążyć do zniesienia współwłasności i dokonania podziału wspólnego majątku.

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności:

- podział w naturze,

- podział przez przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli, - podział cywilny – przez sprzedaż licytacyjną.

Wiążą się z nimi odmienne wymagania proceduralne, często pojawia się też problem spłat i dopłat pieniężnych pomiędzy uczestnikami,  co  na  ogół  wymaga  zaangażowania  biegłego  sądowego.  Złożenie  wniosku może rodzić trudności związane
z koniecznością uiszczenia właściwej opłaty sądowej, prawidłowego wskazania uczestników postępowania czy złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Niedopuszczalne jest też dochodzenie przez współwłaściciela określonych żądań po prawomocnym zakończeniu postępowania o zniesienie współwłasności.

Pomoc adwokata w sprawie o zniesienie współwłasności, który zgłosi i należycie uzasadni Twoje roszczenia, jest zdecydowanie potrzebna.

Źródłem powstania współwłasności jest spadek: cały majątek pozostały po spadkodawcy staje się wspólnym majątkiem spadkobierców i pojawia się potrzeba podziału majątku spadkowego.

Sprawę o podział majątku spadkowego musi poprzedzić ustalenie kręgu spadkobierców w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Pomoc adwokata może być konieczna zwłaszcza gdy spadkodawca pozostawił testament i powstaje konieczność jego podważenia lub pojawi się potrzeba dochodzenia roszczenia o zachowek. 

Niekiedy pojawia się też konieczność podziału majątku wspólnego małżonków zgromadzonego w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dokonuje  się  ona  w  toku  sprawy  rozwodowej  (rozwód)  lub  po  jej  zakończeniu.  Adwokat pomoże Ci dokonać oceny, czy
w sprawie rozwodowej warto zgłaszać kwestię podziału majątku wspólnego. W sprawach o podział wspólnego majątku małżeńskiego, tak samo jak w sprawach o podział majątku spadkowego, znajdują zastosowanie przepisy dotyczące zniesienia współwłasności oraz inne, bardziej szczegółowe. 

W sprawach dotyczących podziału majątku warto skorzystać z pomocy adwokata, gdyż:

- rozmowa z nim umożliwi Ci rozpoznać ewentualne zagrożenia w takim postępowaniu; 

- adwokat może przyczynić się do pozasądowego zakończenia sporu o podział majątku, co pozwoli Ci zaoszczędzić na znacznych kosztach postępowania;

- adwokat profesjonalnie przygotuje wniosek o wszczęcie postępowania, wskaże i uzasadni Twoje roszczenie co do sposoby podziału majątku, prawidłowo określi uczestników postępowania, wskaże wysokość opłaty sądowej od wniosku, pomoże zgromadzić potrzebne dokumenty, zgłosi wszystkie konieczne wnioski dowodowe; 

- adwokat może reprezentować Cię przed sądem oraz innymi organami; będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania, w szczególności będzie uczestniczył w przesłuchaniu świadków oraz kontrolował opinię biegłego sądowego, by zapewnić najlepsze wyniki prowadzonego postępowania dowodowego;

- adwokat może reprezentować Cię w mediacji prowadzonej ze skierowania sądu orzekającego o podziale majątku, masz prawo wybrać mediatora, którym może być również adwokat, pozwoli Ci to znaleźć profesjonalne i pewne rozwiązanie zaistniałego sporu;

- adwokat uczestniczący w postępowaniu o podział majątku zagwarantuje Ci, iż w toku postępowania zostaną zgłoszone wszystkie przysługujące Ci roszczenia i żądania, tak by nie uległy one bezpowrotnej utracie; 

- adwokat może w Twoim imieniu zaskarżyć niekorzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie do sądu odwoławczego i reprezentować Cię przed takim sądem; 

- adwokat może również reprezentować Cię w postępowaniu egzekucyjnym, w celu przymusowego i szybkiego wyegzekwowania wykonania rozstrzygnięcia sądowego przez przeciwnika.