KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W TORUNIU DLA OSÓB KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W DNIU 25.09.2021 ROKU W TORUNIU.

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze z późn. zmianami osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką są uprawnione do ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu  przez okres 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.  Wpis na listę może być dokonany po uprzednim złożeniu wniosku

Termin składania wniosków i dokumentów do biura ORA –  do 13 października 2021r. Wszystkie osoby, które chcą rozpocząć aplikację adwokacką od 1 stycznia 2022 roku proszone są o przesłanie  następujących dokumentów:

1.    wniosek o wpis na listę aplikantów,
2.    aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, z uwagi na ograniczoną ważność tej informacji będą Państwo zobowiązani do złożenia aktualnej informacji z KRK.
3.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze).
4.    Oświadczenie dotyczące postępowania karnego i dyscyplinarnego,
5.    złożenie oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim.
6.    wniosek o wydanie legitymacji aplikanckiej.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania potrzebne formularze.

W sprawie patronatu

Zgodnie z treścią § 10 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej
1.    Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez Dziekana  Okręgowej Rady Adwokackiej spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione   w  ust. 2  niniejszego paragrafu.
2.    Okręgowa Rada Adwokacka może prowadzić listę patronów. Patronem może być adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:
a)    jest wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonuje zawód adwokata  od co najmniej 5 lat,
        b)   nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,
        c)   wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne oświadczenie, iż znane są mu  obowiązki patrona.

Formularze:

file-wniosek-o-wpis-na-liste-aplikantow-adwokackich-3448.pdf
wniosek o wpis
file-oswiadcze-o-czynnosciach-3447.pdf
oświadczenie 1
file-oswiadczenie-o-karalnosci-3449.pdf
oświadczenie 2
file-wniosekolegitymacje-3450.pdf
wniosek o wydanie legitymacji