WŁADZA RODZICIELSKA

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka, pieczę nad nim, zarząd jego majątkiem oraz jego reprezentowanie. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Wygasa, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej na mocy orzeczenia sądu rodzinnego.

Rodzice mają także względem dziecka prawa i obowiązki, które nie są objęte władzą rodzicielską. Elementem władzynie są w szczególności kontakty z dzieckiem ani obowiązek alimentacyjny ( alimenty), dlatego pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nie zwalnia ich z obowiązku alimentowania dziecka ani z obowiązku kontaktowania się z dzieckiem.

Sprawy o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej wszczyna się na wniosek strony bądź z urzędu. W wyroku rozwodowym ( rozwód) sąd rozstrzyga obligatoryjnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnych małoletnim dzieckiem.

Sposoby określenia władzy rodzicielskiej są następujące:

- pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;

- powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica;

- przywrócenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom;

- pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub dwóch rodziców;

- zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom;

- ograniczenie władzy rodzicielskiej tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej ze zobowiązaniem do określonego postępowania, skierowaniem do specjalistów czy ustanowienie nadzoru kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej;

- ograniczenie władzy obojgu przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Istnieją różne formy ograniczenia władzy rodzicielskiej. Rodzice mogą też być pozbawieni władzy rodzicielskiej w sytuacji:

- niemożności wykonywania władzy z powodu trwałej przeszkody;

- nadużywania władzy rodzicielskiej;

- rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka;

- trwałego nieinteresowania się dzieckiem.

Każde rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej rodzi poważne konsekwencje. Należy zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego  pełnomocnika  i  zasięgnąć  porady  jeszcze przed wszczęciem postępowania  bądź  na  samym początku –
w przypadku jego wszczęcia z urzędu.

W   postępowaniu   sądowym  w  sprawach  rodzinnych  pomoc   fachowego  pełnomocnika  jest  wręcz  niezbędna.  Adwokat
w prawidłowy sposób sprecyzuje żądanie, złoży w odpowiednim czasie stosowne wnioski dowodowe i będzie czuwał nad przebiegiem całego postępowania, ponieważ:

- postępowanie opiekuńcze toczy się przed sądami opiekuńczymi, nie może być wszczęte lub nie może się toczyć równolegle ze sprawą o rozwód, separację ( separacja) czy unieważnienie małżeństwa;

- w sprawach tych sąd rozstrzyga w formie postanowienia, które może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy, zaś postanowienia o uregulowaniu władzy rodzicielskiej są wykonalne po uprawomocnieniu się postanowienia;

- sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego;

- akta są dostępne dla uczestników postępowania w biurach obsługi interesanta w gmachu sądu oraz za zezwoleniem przewodniczącego.