IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sprawnego poruszania się w świecie przepisów prawnych. Przedsiębiorcy codziennie spotykają się z problemami prawnymi – od podpisywania umów po stosowanie prawa pracy. Brak czasu na śledzenie zmian w przepisach prawa często skutkuje problemami w przyszłości. Korzystanie z kompleksowej pomocy adwokatów specjalizujących się w usługach prawnych dla biznesu staje się coraz bardziej istotne. Pozwala na rozwiązywanie większości problemów prawnych bez potrzeby kierowania  spraw  do  sądu, co  przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i środków finansowych.

Adwokat świadczy pomoc prawną nie tylko na etapie spraw sądowych, ale również w bieżącym funkcjonowaniu firmy. Pomoc ta może mieć charakter doradztwa przy konkretnych problemach prawnych lub formę stałej, kompleksowej opieki prawnej.

Powierzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa adwokatowi zapewnia bezpieczeństwo w działaniu, pomaga kreować pozytywny wizerunek rzetelnej firmy i pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na bieżącej działalności. Kompleksowa współpraca z jednym adwokatem buduje zaufanie i umożliwia zmniejszenie kosztów pomocy prawnej. 

W ramach stałej obsługi prawnej adwokaci specjalizujący się w pomocy prawnej przedsiębiorcom zapewniają:

 1. bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, skarbowego, prawa pracy;

 2. sporządzanie opinii prawnych;

 3. projektowanie i negocjowanie umów;

 4. reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami oraz sądami;

 5. pomoc w windykacji należności i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego;

 6. obsługę procesów inwestycyjnych;

 7. zakładanie i przekształcanie spółek;

 8. obsługę w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego;

 9. badanie stanu prawnego nieruchomości;

 10. szkolenia pracowników.

Adwokat – profesjonalista niezbędny w nowoczesnym biznesie 

Prowadzenie działalności gospodarczej w świecie dynamicznie zmieniających się przepisów prawa jest wyzwaniem.

W nowoczesnym biznesie profesjonalna obsługa prawna, prowadzona przez wyspecjalizowanego adwokata, stała się koniecznością i niezbędnym warunkiem efektywnego rozwoju, ponieważ w prawie często wprowadzane są zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzenie firmy.

Stała współpraca z adwokatem to komfort i pewność stosowania optymalnych rozwiązań prawnych, opartych na aktualnym brzmieniu przepisów prawa. To również gwarancja zachowania pełnej poufności w ramach tajemnicy adwokackiej.

Zwracanie się o pomoc do adwokata w sytuacji wystąpienia problemów prawnych jest już rozwiązaniem niewystarczającym. Nowoczesny biznes stawia na profesjonalną obsługę prawną, której zadaniem jest nie tylko rozwiązywanie problemów, ale także eliminowanie zagrożeń prawnych, zanim staną się poważne. Profesjonalna obsługa prawna prowadzona przez adwokata minimalizuje ryzyko długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa prowadzona przez adwokata może obejmować między innymi:

– doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa autorskiego;

– doradztwo w zakresie specjalistycznych dziedzin prawa związanych z obsługą danego sektora gospodarczego;

– pisemne opinie prawne,

– projektowanie i opiniowanie umów;

– udział w negocjacjach;

– obsługę prawną procesu inwestycyjnego;

– sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;

– windykację należności na drodze prawnej;

– dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

– pomoc prawną związaną z przestępczością gospodarczą, w tym dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym;

– zakładanie i obsługę prawną spółek prawa handlowego;

– optymalizację podatkową;

– pomoc w polubownym rozstrzyganiu sporów;

– reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami, instytucjami, KIO;

– reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem.

Stała obsługa prawna prowadzona przez adwokata to również optymalizacja kosztów pomocy prawnej, ponieważ współpraca z adwokatem eliminuje koszty związane z koniecznością zatrudnienia doradcy w formie umowy o pracę.

Adwokat również jest przedsiębiorcą, dlatego świetnie rozumie potrzeby nowoczesnego biznesu.

 

Adwokat – wsparcie dla międzynarodowej współpracy w biznesie

Niezależnie od tego, czy międzynarodowy charakter prowadzonej działalności leży u podstaw działania podmiotu, czy też jest on następstwem jego dynamicznego rozwoju, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego planowanych inwestycji i bieżącej działalności.

Takie bezpieczeństwo może zapewnić współpraca z adwokatem specjalizującym się w problematyce prawnej współpracy międzynarodowej. Adwokat to nie tylko specjalista w zakresie polskiego porządku prawnego – to także łącznik działający na styku biznesu i prawa, w tym także prawa obowiązującego na terenie innych krajów. Może zapewnić wsparcie prawne przedsiębiorcy:

 1. w czasie negocjacji przed przystąpieniem do współpracy, kiedy strony decydują o wyborze prawa właściwego;
 2. w przygotowaniu umowy, ze wskazaniem; jaki język i jakie prawo są właściwe dla umowy;
 3. na etapie realizacji przedmiotu umowy i ustalenia, jakie prawo jest prawem właściwym dla kontraktu; ustalenia, jakie reguły (konwencje międzynarodowe, traktaty) będą miały zastosowanie w przypadku danej umowy, zawieranej pomiędzy stronami, jeśli każda z nich ma swoją siedzibę w innym kraju;
 4. w prowadzeniu spraw sądowych w sporach o charakterze międzynarodowym, w tym spraw o zapłatę;
 5. w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego o zasięgu międzynarodowym, w uzyskaniu europejskiego nakazu zapłaty;
 6. w ustaleniu, jakie reguły w zakresie prawa własności przemysłowej mają zastosowanie w danym kraju i czy konkretne rozwiązania podlegają ochronie w danym kraju;
 7. w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie naruszenia autorskich praw majątkowych w krajach, w jakich dany utwór podlega ochronie.

Umiejętne zarządzanie ryzykiem jest istotą prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, wraz z ekspansją na rynki zagraniczne, ryzyko to rośnie. Planowanie działań w oparciu o profesjonalne doradztwo prawne adwokata może pozwolić na minimalizację tego ryzyka poprzez możliwość precyzyjnego ustalenia koniecznych czynności i sposobów ochrony interesów w oparciu o przepisy prawa obcego. Nieoceniona może okazać się możliwość swobodnego wyboru prawa wiążącego strony stosunków handlowych, a także możliwość oddania przyszłych sporów pod jurysdykcję zagranicznych sądów powszechnych lub na przykład Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego.

Izba Adwokacka w Łodzi od lat wspiera i pielęgnuje partnerskie relacje z wieloma samorządami adwokackimi różnych państw i z łatwością usprawni międzynarodową współpracę swoich klientów. Francja, Szwecja, Anglia, Niemcy, Chiny czy Ukraina wyznaczają kierunki naszych działań w najbliższym czasie.

Znajdź adwokata władającego językiem twojego kontrahenta poprzez aplikację Adwokat – Mobilny System Pomocy Prawnej. Aplikacja dostępna bezpłatnie w AppStore i Sklepie Play.


In-house lawyer – umowa o pracę czy inne formy zatrudnienia

Pozabiznesowe obciążenia przedsiębiorców (m.in. roszczenia konsumentów, zarządzanie umowami o pracę, postępowania administracyjne) leżą najczęściej u podstaw decyzji o zatrudnieniu prawnika, który ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyka pokazuje, że w przypadku, kiedy prawnik ma zarządzać licznymi dziedzinami działania przedsiębiorcy (umowy, windykacja, obsługa organów spółki) najchętniej wybieraną formą współpracy jest umowa o pracę.

In-house lawyer czy umowa o pracę jest najlepszym rozwiązaniem?

Analiza obowiązków i zadań prawnika nie pozostawia złudzeń, że zatrudnienie prawnika w oparciu o przepisy kodeksu pracy daje jedynie iluzoryczne bezpieczeństwo przedsiębiorcy, przy wprowadzeniu licznych ograniczeń płynących z praw pracownika.

Mit umowy o pracę jako najlepszej formy współpracy z tzw. in-house lawyer'em nie wytrzymuje porównania z zaletami współpracy opartej o umowę cywilnoprawną, przy uwzględnieniu dodatkowych korzyści wynikających z drugiej formy współpracy.

Współpraca z adwokatem – korzyści zastąpienia umowy o pracę, umową cywilnoprawną:

 1. Obniżenie kosztów stałych

Umowa o pracę implikuje konieczność ponoszenia danin publicznoprawnych, takich jak składki do ZUS czy zaliczka na podatek dochodowy. W przypadku umowy cywilnoprawnej wszelkie obciążenia przerzucane są na podmiot współpracujący, czyli adwokata. Dodatkowo, w przypadku pracownika, występuje konieczność wynagradzania wówczas, kiedy w rzeczywistości nie wykonuje on swojej pracy, tj. urlop, zwolnienie lekarskie. Natomiast odpowiednie sformułowanie umowy cywilnoprawnej z adwokatem może ograniczać jego wynagrodzenie do czasu faktycznego świadczenia pracy lub obligować go do zapewnienia profesjonalnego zastępstwa, np. w czasie urlopu.

 1. Brak konieczności inwestowania w infrastrukturę

Zatrudnienie pracownika wymaga zorganizowania miejsca pracy, co wiąże się z koniecznością zakupu komputera, biurka, w przypadku prawnika również licencji na drogie oprogramowanie prawnicze. Adwokat działający na zlecenie sam organizuje sobie warunki pracy.

 1. Korzyści podatkowe i uproszczenie rozliczeń

Zawarcie z adwokatem umowy-zlecenia znacząco upraszcza kwestie rozliczeń. Zwalnia przedsiębiorcę z obsługi czynności związanych z obliczeniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy za pracownika, a także opłacaniem składek do ZUS. Jedynym obciążeniem pozostaje wykonanie przelewu za wystawioną fakturę VAT. Nadto o zapłacony prawnikowi podatek VAT można obniżyć wysokość podatku VAT należnego od przedsiębiorcy.

 1. Podniesienie jakości świadczonych usług

Konkurencja na rynku usług prawniczych zmusza adwokatów do ciągłego doskonalenia zawodowego, gwarantuje to najwyższy standard usług, zaś współpraca z innymi podmiotami w naturalny sposób prowadzi do poznania szeregu systemowych rozwiązań (zaczerpniętych z innych przedsiębiorstw), pozwalających efektywniej zarządzać obsługą prawną przedsiębiorstwa. Kadra kancelarii adwokackich dobierana jest pod kątem specjalizacji, co umożliwia świadczenie kompleksowej pomocy prawnej, nawet w wysoko wyspecjalizowanych dziedzinach. Adwokaci, jak żadna inna grupa zawodowa, posiadają ogromne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Adwokat biznesu już na etapie przedprocesowym dokonuje analizy problemu prawnego pod kątem przepisów prawa i praktyki sądowej, co daje przewagę w późniejszym dochodzeniu spornych roszczeń na etapie procesowym. Znajomość linii orzeczniczej chroni również pracodawcę przed szkodą, którą może spowodować wystąpienie do sądu z roszczeniem opartym na słabych podstawach prawnych. A doświadczenia negocjacyjne adwokatów, wynikające z ich praktyki zawodowej, nie pozostają bez znaczenia dla efektywności zamykania trudności prawnych przedsiębiorców.

 1. Optymalizacja czasu pracy i skrócenie czasu reakcji

W umowie z adwokatem można limitować czas reakcji na zastane problemy prawne, np. do jednego dnia roboczego. Dodatkowo adwokat potrafi samodzielnie nadać priorytet sprawom najpilniejszym lub będących największym zagrożeniem dla interesów przedsiębiorcy. Adwokat w odróżnieniu od pracownika samodzielnie organizuje swoją pracę w sposób gwarantujący optymalizację procesów. Umowa cywilnoprawna (najczęściej umowa-zlecenie) może zobowiązywać adwokata do obecności w siedzibie przedsiębiorstwa w określonych godzinach i formułować jego obowiązki oraz zadania w sposób odpowiadający potrzebom przedsiębiorcy.

 1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przedsiębiorcy

W razie szkody wynikającej z błędu pracownika odpowiedzialność pracownika zatrudnionego na umowę o pracę jest limitowana do trzech miesięcznych pensji, zaś w przypadku adwokata świadczącego pomoc prawną na umowę-zlecenie odpowiedzialność jest nieograniczona. Adwokaci często posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości kilku milionów złotych.

 1. Elastyczność nawiązania i rozwiązania współpracy

Zatrudnienie prawnika w oparciu o umowę o pracę stanowi samoograniczenie uprawnień przedsiębiorcy w zakresie wskazanym w kodeksie pracy, np. okres wypowiedzenia umowy. Zlecając obsługę prawną adwokatowi, przedsiębiorca może zastrzec krótszy okres wypowiedzenia, np. dwa tygodnie, niezależnie od okresu, w jakim współpracuje z prawnikiem. Skorzystanie z umowy-zlecenia wyklucza również konieczność wypłacania odprawy zwolnionemu pracownikowi.

Zestawienie zalet i korzyści płynących z wyboru umowy-zlecenia lub kontraktu, zamiast umowy o pracę, nie budzi wątpliwości – jest to forma prawna korzystna dla dużej części przedsiębiorców.

Adwokat sam jest przedsiębiorcą, posiada podejście biznesowe, sam identyfikuje i weryfikuje potencjalne zagrożenia – dzięki temu jest profesjonalnym partnerem w biznesie.


Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...