IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

REGULAMIN NPP

Drukuj artykuł drukuj artykuł

REGULAMIN

WYZNACZANIA ADWOKATÓW DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY

PRAWNEJ I DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY

(TEKST JEDNOLITY)

§1

Regulamin określa zasady wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania
udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
§2

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej przy użyciu zwyczajowo stosowanych środków
i metod komunikowania się z adwokatami Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej
obwieszcza o terminie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym
roku kalendarzowym i wzywa adwokatów do składania deklaracji według ustalonego wzoru.

§3

Adwokat może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie na
terenie Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej, w której jest wpisany na listę adwokatów.

§4

1. Adwokat może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej tylko w
jednym punkcie, o którym mowa w art. 4a ust. 7 ustawy, o której mowa w § 1, zwanym dalej
"punktem", z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Adwokat ma prawo zadeklarować udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej maksymalnie
w dwóch lokalizacjach, tj.:
a. miejscu, w którym ma siedzibę jego Kancelaria;
b. jednym dodatkowym miejscu wybranym z listy wskazanej w deklaracji.
przy czym składając deklarację adwokat ma świadomość i godzi się na to, że obydwie
wskazane lokalizację są równorzędne i nie ma możliwości wskazania jednej z lokalizacji jako
preferowanej przez adwokata.
3. W przypadku złożenia deklaracji świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch
lokalizacjach wyznaczenie adwokata do udzielania tej pomocy prawnej w danym punkcie
odbywa się w terminie uzależnionym od zapotrzebowania danego punktu (zgłoszenia
konieczności wyznaczenia adwokata przez konkretny właściwe organy administracji
odpowiedzialne za organizację nieodpłatnych porad prawnych), bez możliwości wyboru przez
adwokata konkretnego terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. W przypadku błędnego wypełnienia deklaracji przez adwokata lub złożenia deklaracji po
wskazanym terminie adwokat może zostać przydzielony bądź losowany stosownie do § 5 ust
3 jedynie punktu odpowiadającego miejscu, w którym siedzibę ma jego kancelaria.
5. Brak złożenia deklaracji przez adwokata wyklucza go z przedzielenia do udzielania
nieodpłatnych pomocy prawnych.
6. Adwokat może zostać wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym
punkcie pomimo tego, iż wcześniej został wyznaczony do udzielania tej pomocy w innym
punkcie, gdy:
a. jako jedyny zadeklarował udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie
i żaden inny adwokat nie zgłasza możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w tym punkcie;
b. posiada uprawnienia mediatora i zadeklarował świadczenie pomocy prawnej jako
mediator, a w danym punkcie nie został zgłoszony inny adwokat, który posiada
uprawnienia mediatora i zadeklarował świadczenie pomocy prawnej jako mediator;
c. jako jedyny zadeklarował specjalizację wymaganą w danym punkcie;
d. wszyscy adwokaci, którzy zadeklarowali udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
w danym punkcie, zostali wcześniej wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w innych punktach.

§5

1. Na podstawie złożonych deklaracji, dziekan sporządza projekty list adwokatów
wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych punktach i ich
zastępców.
2. Okręgowa Rada Adwokacka wykreśla adwokata z projektu listy w przypadku:
a. gdy adwokat jest wpisany na listę adwokatów w innej Izbie Adwokackiej;
b. gdy adwokat został już wylosowany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w innym punkcie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
3. W przypadku, gdy liczba adwokatów deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym
punkcie przekracza liczbę ustaloną dla tego punktu, adwokata (adwokatów) udzielającego
nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się w drodze losowania. Jeżeli punkt
jest usytuowany w większej liczbie lokali, losowanie może być przeprowadzone odrębnie na
każdy lokal. Z czynności losowania sporządza się protokół podpisany przez osoby wskazane
w ust. 4.
4. Losowanie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej z udziałem 2 członków Okręgowej Rady Adwokackiej i jednego pracownika
Sekretariatu.

5. Zainteresowani adwokaci mogą obserwować przebieg losowania, o którym mowa w ust. 3,
w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.
6. Adwokaci ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostali wylosowani w przypadku
określonym w ust. 3, są zastępcami wyznaczonych. O kolejności zastępowania decyduje
losowanie. Przepisy ust. 3 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Ilość zastępców określa każdorazowo właściwy organan administracji odpowiedzialnym za
organizację nieodpłatnych porad prawnych.
§6

1. Listy adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich
zastępców uchwala Okręgowa Rada Adwokacka i umieszcza w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Toruniu oraz na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w
Toruniu. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej przekazuje listy właściwym organom
administracji odpowiedzialnym za organizację nieodpłatnych porad prawnych.
2. Właściwe organy administracji odpowiedzialne za organizację nieodpłatnych porad
prawnych kontaktują się z adwokatami z listy, o której mowa w ust. 1 i uzgadniają termin
podpisania umowy o świadczenie nieodpłatnych porad prawnych. Odmowa podpisania tej
umowy lub rezygnacja z jej wykonywania przed okresem jej obowiązywania bez podania
ważnych przyczyn (równoważnych z wystąpieniem przypadku siły wyższej) skutkować
będzie brakiem możliwości złożenia deklaracji na następny rok przez adwokata do
wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Kujawsko -
Pomorskiej Izby Adwokackiej.

§7

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie
może być adwokat:
a. który nie złożył stosownej deklaracji przystąpienia do udzielania nieodpłatnych porad
prawnych w danym roku kalendarzowym,
b. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej,
c. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.
6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata
- przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy,
d. który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za
okres dłuższy niż dwa miesiące.
§8

Adwokat wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje wykonywane
czynności zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 1.

KALENDARIUM

Sprawdź jakie wydarzenia czekają Cie w najbliższym czasie
Luty 2024
PON WT ŚR CZW PT SOB NIE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...