IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

EGZAMIN ADWOKACKI 2020 ROK.

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2020 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:
1.    doktorów nauk prawnych,
2.    osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
3.    osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
4.    osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5.    osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
6.    osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
7.    osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
8.    osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,
9.    osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
24 marca 2020 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
 
25 marca 2020 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
 
26 marca 2020 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego,
 
27 marca 2020 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 
Zgodnie z treścią art. 78a ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego aplikanci adwokaccy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2020 r. - przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 3 marca 2020 r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką.
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 2 080,00 (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt)  złotych.
Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin adwokacki w 2020 r.".
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:
 
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:
        1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,
        2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
 
informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań (formularz do pobrania poniżej)
Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego (formularz do pobrania poniżej)
 
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze odpowiednio:
1. kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania poniżej),
2. życiorys,
3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki,
12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Szczegółowe informacje i źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2020-r


file-2-informacja-o-wyborze-sposobu-rozwiazywania-zadan-3391.pdf
informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań
file-3-oswiadczenie-o-akceptacji-warunkow-zwiazanych-z-uzyciem-wlasnego-sprzetu-komputerowego-3392.pdf
oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego
file-file-kwestionariuszwpisnalisteadwokatow-1-2704-3393.pdf
kwestionariusz osobowy

KALENDARIUM

Sprawdź jakie wydarzenia czekają Cie w najbliższym czasie
Sierpień 2020
PON WT ŚR CZW PT SOB NIE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...