IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

O NAS

Drukuj artykuł drukuj artykuł

WAŻNE DATY

 • 2009 r. 90-lecie Adwokatury Polskiej
 • 2008 r. powstanie strony internetowej Izby włocławsko-toruńskiej
 • 2007 r. Krajowy Zjazd Adwokatury
 • 13 XII 1981 r. stan wojenny, obrona działaczy solidarnościowych w licznych procesach przed sądami wojskowymi, powszechnymi oraz kolegiami ds. wykroczeń
 • VI 1981 r. utworzono Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Okręg Kujawsko-Pomorski, które współpracowało z MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy
 • 3 i 4 stycznia 1981 r. Ogólnopolski Zjazd Adwokatów w Poznaniu z udziałem członków NRA i około 450 adwokatów
 • 1975 r. Powstanie Muzeum Adwokatury Polskiej z inicjatywy adwokata Witolda Bayera uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • 24 i 25 X 1959 r. pierwszy w historii powojennej Zjazd Adwokatury Polskiej

HISTORIA

Historia Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu 
 

W kwietniu 1938 r., po wejściu Kujaw z Bydgoszczą, Inowrocławiem i Włocławkiem w skład województwa pomorskiego adwokaci przynależeli do Izby Adwokackiej z siedzibą w Toruniu.

Stan osobowy toruńskiej Izby Adwokackiej uległ poważnemu uszczupleniu w wyniku kampanii wrześniowej 1939 r., a przede wszystkim w wyniku wyniszczającej, ponad pięcioletniej okupacji niemieckiej. Śmierć z rąk okupanta poniosło ponad 40 adwokatów pomorskich. Kilkudziesięciu adwokatów i aplikantów adwokackich trafiło do więzień i obozów koncentracyjnych. Oprócz profesorów gimnazjów, duchownych diecezjalnych i zakonnych, adwokaci to grupa zawodowa która poniosła największe straty wśród inteligencji. Zimą 1945 r. po wyzwoleniu Pomorza Gdańskiego i Kujaw przywrócono województwo pomorskie ze stolicą w Toruniu. Wiosną stolicę przeniesiono do Bydgoszczy. W Toruniu pozostawiono Sąd Apelacyjny z istniejącą przy nim Izbą Adwokacką. Po wyzwoleniu władzę przejęli komuniści. Początkowo utrzymano dotychczasowe przepisy o ustroju sądów i adwokatury zapewniające adwokaturze samorząd zawodowy. Jednak w maju 1945 r. został wydany dekret z mocą ustawy o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury. Ograniczał on a w zasadzie likwidował samorząd adwokacki zaś szerokie uprawnienia otrzymał minister sprawiedliwości. Powoływał on tymczasowe władze adwokatury oraz organy izb adwokackich. Nakazano sporządzenie nowych list adwokatów a przy każdej izbie adwokackiej powołano do życia trzyosobowe komisje weryfikacyjne. Weryfikacji musieli się poddać wszyscy adwokaci z listy. Adwokat Stefan Michałek (1888-1955), ostatni przed wybuchem wojny dziekan ORA w Toruniu, wznowił przerwaną wojną pracę Rady i faktycznie kierował nią do listopada 1945 r. Jego najbliższymi współpracownikami w Radzie byli znakomici przedwojenni adwokaci: dr Ignacy Dziedzic (1889-1956), Marian Niklewski (1900-1970), obaj z Torunia oraz Bernard Cisewski (1898-1970) i Wacław Sawicki (1893-1979) z Bydgoszczy. 6 listopada 1945 r. minister sprawiedliwości powołał pierwszą tymczasową Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu w następującym składzie osobowym: I. Dziedzic – dziekan, M. Niklewski – wicedziekan, Maciej Bajraszewski – sekretarz, B. Cisewski, Tadeusz Moellenbrock, Sylwester Tomaszewski, Ferdynand Grzęski, Adam Michnik – członkowie. Adwokat S. Tomaszewski został pierwszym rzecznikiem dyscyplinarnym Izby toruńskiej. W tym składzie Rada działała do marca 1948 r. 18 marca tego roku minister sprawiedliwości zwolnił M. Niklewskiego i S. Tomaszewskiego z członkostwa w Radzie. Rezygnację z udziału w niej zgłosił B. Cisewski. Do kwietnia 1950 r. działała w niepełnym składzie osobowym. W kwietniu 1949 r. minister sprawiedliwości przeniósł siedzibę Sądu Apelacyjnego z Torunia do Bydgoszczy. Siedzibą Izby Adwokackiej oraz jej organów stała się Bydgoszcz. Wstrzymano się jednak z faktycznym przeniesieniem do Bydgoszczy, gdyż nie było tam odpowiedniego lokalu. Do 1950 r. tymczasową siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy pozostał Toruń. Władze komunistyczne poddały środowisko adwokatów inwigilacji, sporządzano charakterystyki poszczególnych osób, gromadzono materiały, zwłaszcza mogące ich kompromitować. Werbowano agentów wśród sędziów. Pod koniec czerwca 1950 r. Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o ustroju adwokatury, na mocy której adwokatura miała współdziałać z sądami i innymi władzami w ochronie porządku prawnego Polski Ludowej. Na listę adwokatów mogła być wpisana osoba dająca „rękojmię wykonywania zawodu, zgodnie z tymi zasadami. Ustawa poddawała adwokaturę szczegółowemu nadzorowi ministra sprawiedliwości i tworzyła zespoły adwokackie mające zrzeszać tzw. „adwokatów ludowych” uczestniczących w procesie budowy socjalizmu. 22 lipca 1952 r. została uchwalona Konstytucja PRL, która de facto stanowiła podstawę totalitarnego państwa. Wojewódzka Rada Adwokacka w Bydgoszczy przystąpiła do organizacji zespołów adwokackich. W 1953 r. utworzony został zespół adwokacki w Toruniu. Pod koniec 1955 r. istniało 14 zespołów adwokackich z 10 filiami, obejmujących łącznie 210 adwokatów, zaś pod koniec 1960 r. funkcjonowało aż 29 zespołów z liczbą około 270 adwokatów. Mocą ustawy z grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury zawód adwokata można było wykonywać tylko w zespole adwokackim lub społecznym biurze pomocy prawnej. Jednak te ostatnie nie zostały powołane. Tworzenie zespołów spowodowało iż od 1965 r. w Polsce, nie było już ani jednego adwokata praktykującego indywidualnie. Po 1975 r. miała miejsce reorganizacja adwokatury. Ponownie utworzono Izbę Adwokacką w Toruniu. Na mocy ustawy z 28 V 1975 r. dokonano nowego podziału administracyjnego kraju. Utworzone zostały dwa nowe sądy wojewódzkie dla województwa toruńskiego z siedzibą w Toruniu i dla województwa włocławskiego z siedzibą we Włocławku. W czerwcu 1975 r. NRA podjęła uchwałę na mocy której z dniem 1 I 1976 r. rozpoczęły działalność organy izby adwokackiej w Toruniu dla województw toruńskiego i włocławskiego. Dziekanem WRA w Toruniu został wybrany w listopadzie 1975 r. adw. W. Kalka.

SAMORZĄD KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W TORUNIU

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

DZIEKAN adw. Jan Kwietnicki

WICEDZIEKAN adw. Izabela Beszczyńska

WICEDZIEKAN adw. Beata Wronkowska

SEKRETARZ adw. Jakub Witkowski

Z-ca SEKRETARZA  adw. Oliwia Czulińska-Kowalska

SKARBNIK adw. Tomasz Gadomski

CZŁONEK adw. Dariusz Kłos

CZŁONEK adw. Piotr Domański

CZŁONEK adw. Aleksandra Chołub

CZŁONEK adw. Mateusz Chudziak

CZŁONEK adw. Marcin Ziołek

SĄD DYSCYPLINARNY

PREZES  adw. dr Tadeusz Felski

WICEPREZES - adw. Tomasz Cilak

skład sędziowski Sądu Dyscyplinanego:

adw. Tomasz Cilak

adw. Kornelia Czyżniewska

adw. Michał Indan-Pykno

adw. Marcin Okruciński

adw. Maja Nowak

adw. Zofia Świebodzińska

adw. Monika Grabowska-Kalista

adw. Marcin Tomczyk

adw. Przemysław Kwaśniewski

adw. Barbara Gradowska-Koprowska

adw. Małgorzata Warnel

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

RZECZNIK DYSCYPLINARNY - adw. Marta Sztachelska

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego - adw. Wojciech Wojciechowski

ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

PRZEWODNICZĄCY - adw. Beata Wronkowska

Członkowie:

- adw. Marzena Grzybowska

- adw. Ewa Badowska

- adw.  Maria Trojan

- adw. Ewelina Szymańska

- adw. Tomasz Bączykowski

- adw. Radosław Prątnicki

- adw. Tomasz Łuka

- adw. Oliwia Czulińska-Kowalska

- adw. Piotr Domański

- adw. Tomasz Gadomski

- adw. Marcin Ziołek

- adw. Agata Antkowska


BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO

RZECZNIK PRASOWY -

Z-ca RZECZNIKA PRASOWEGO -

CZŁONEK Biura Rzecznika Prasowego -

REFERAT SKARG I SPRAW Z URZĘDU

Sekretarz - adw.  Jakub Witkowski

z-ca  Sekretarza - adw. Oliwia Czulińska-Kowalska


REFERAT D/S OSOBOWYCH

Sekretarz - adw. Jakub Witkowski

z-ca Sekretarza - adw. Oliwia Czulińska-Kowalska

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY adw. Marek Przybysz

Z-ca Przewodniczącego - adw. Jolanta Klonowska

CZŁONKOWIE:

- adw. Magdalena Kusztal-Głuszek

- adw. Andrzej Bagniewski

KOMISJA Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów Adwokackich

PRZEWODNICZĄCY: adw. Marcin Ziołek

Członkowie:

 - adw. Natalia Daśko

- adw. Ewelina Zawadzka

- adw. Monika Grzywacz

- adw. Jacek Krężelewski

- adw. Marcin Ziołek

- adw. Tomasz Bączykowski

- adw. Izabela Beszczyńska

Komisja Legislacyjna

Przewodnicząca Komisji - adw. Aleksandra Chołub

Członkowie

adw. Wioletta Sienkiewicz

KOMISJA d/s WIZERUNKU I KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ

Przewodniczący Komisji

     adw. Mateusz Chudziak

Z-ca Przewodniczącego

     adw. Weronika Król-Dybowska

Członkowie:

  

KOMISJA Sportu

PRZEWODNICZĄCY - adw. Aleksandra Chołub

CZŁONKOWIE:

- adw. Monika Kocielnik

- adw. Przemysław Jakubik

- adw. Michał Wieliński

- adw. Tomasz Gadomski

- adw. Marcin Ziołek

- adw. Sylwia Stawowczyk

- adw. Anita Engler

- adw. Daniel Kieliszek

KOMISJA Socjalna

PRZEWODNICZĄCA:

Z-ca Przewodniczącej

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury 2021 r.

adw. Izabela Beszczyńska 

adw. Jacek Brudzyński

adw. Dariusz Kłos

adw. Wiktor Indan-Pykno

adw. Jakub Witkowski

adw. Bogdan Rudy

 

Znaki Adwokatury Polskiej 21.04.2015

Pliki do spakowane winzip do pobrania tutaj

AKTY NORMATYWNE

Regulamin Komisji Sportu 26.01.2015

Załącznik do Uchwały Nr 72/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

REGULAMIN

Komisji Sportu i Rekreacji

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu


uchwalony na podstawie art. 44 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26.05.1982r. z późn. zm. przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. 

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz wyznacza cele działania Komisji Sportu i Rekreacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu (dalej Komisji) powołane na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu z dnia 17 października 2013 roku o nr 108/2013.

§2

Członkami Komisji mogą by adwokaci oraz aplikanci adwokaccy. Członkostwo w Komisji ma charakter dobrowolny. Komisja liczy od 3 do 15 członków.

Członkostwo w Komisji jest kadencyjne. Kadencja trwa 3 lata; okres kadencji Komisji odpowiada okresowi kadencji organów samorządowych Izby.

Członków Komisji, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcę powołuje Okręgowa Rada Adwokacka. Członkowie dotychczasowej Komisji mogą zaproponować kandydatów na członków wybieranej Komisji. 

§3

1. Do celów Komisji należą w szczególności:

a) zintegrowanie środowiska adwokackiego,

b) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród Członków Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej,

c) aktywne współzawodnictwo reprezentacji Izby w lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych imprezach sportowych 
w rożnych dziedzinach sportowych.

2. Realizacja konkretnych działań Komisji mających konsekwencje finansowe wymaga uprzedniej zgody ORA w Toruniu.

§4

Członkowie Komisji są zobowiązani do:

a) aktywnego uczestnictwa w działalności Komisji

b) rozwijania działalności Komisji,

c) poszerzania działania Komisji na różne dyscypliny sportowe.

§5

 

Działalność Komisji finansowana jest z budżetu Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Komisja występuje z wnioskiem do Okręgowej Rady Adwokackiej o przyznanie środków na realizację jej zadań w formie preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy w terminie do końca lutego roku, którego dotyczy.

§6

Komisja prowadzi działalność z własnej inicjatywy, z inicjatywy władz samorządowych oraz z inicjatywy członków Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, po ich akceptacji przez ORA w Toruniu.

 §7 

Komisja współpracuje z władzami samorządowymi Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, z innymi Izbami Adwokackimi, ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój sportu i krzewienie kultury fizycznej. W odniesieniu do współpracy z organizacjami zewnętrznymi, wymaga ona uprzedniej zgody ORA w Toruniu.

§8 

Komisja pracuje w trybie ciągłym. Raz w miesiącu Komisja odbywa posiedzenie celem oceny dotychczasowej pracy, omówienia kolejnych działań, wymiany poglądów dotyczących zagadnień związanych ze sportem i rekreacją. Członkowie Izby mogą brać udział w posiedzeniach Komisji. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół i przekazuje ORA w Toruniu.

§9 

Informacje o działalności Komisji i jej sportowych inicjatywach będą umieszczane na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu 
i prezentowane w materiałach na Zgromadzenie Izby. Sprawozdanie z działalności Komisji za dany rok kalendarzowy przedkłada Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu Przewodniczący Komisji w terminie do 31 stycznia następnego roku .

§11 

Regulamin Komisji wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Regulamin Funduszu Inwestycyjno - Remontowego 26.01.2015

Załącznik do Uchwały Nr 71/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Regulamin

Funduszu Inwestycyjno Remontowego  Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w  Toruniu uchwalony na podstawie  art. 44 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26.05.1982r. 
z późn. zmianami przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu w dniu  29 kwietnia 2014 r.

I

Okręgowa Rada Adwokacka powołuje Fundusz Inwestycyjno Remontowy Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, którego zadaniem jest gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty związane z działalnością organów samorządowych Izby.

II

Środki Funduszu pochodzą ze składek samorządowych  wpłacanych przez adwokatów wpisanych na listę KPIA w Toruniu, stanowiących wysokość 5% składki i gromadzone są na oddzielnym koncie ORA.

III

Fundusz finansuje koszty zakupu środków trwałych pozostających na wyposażeniu biur i innych lokali samorządowych oraz remonty obiektów stanowiących własność Izby.

IV

Decyzje w sprawie wykorzystania środków Funduszu, przekraczające kwotę 10.000 zł. wymagają zgody dziekana oraz członka Prezydium ORA, a w przypadku braku takiej zgody wymagają uchwały ORA.

V

W szczególnie uzasadnionych wypadkach ORA, na wniosek dziekana lub skarbnika,  może zezwolić na wykorzystanie środków zgromadzonych na koncie Funduszu dla pokrycia innych niezbędnych wydatków , związanych z działalnością organów samorządowych .

VI

Komisja Rewizyjna Izby dokonuje oceny wykorzystania środków Funduszu, sporządzając w tym celu odrębne sprawozdanie, przedstawiając swoje wnioski w tej kwestii na Zgromadzeniu Izby.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 maja 2014 roku.

Regulamin Komisji Doskonalenia Zawodowego 26.01.2015

Uchwała nr 115/2014

Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

z dnia 25 września 2014r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu w składzie:

 1. adw. Wiktor Indan – Pykno – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
 2. adw. Janusz Bołądź – Wicedziekan
 3. adw. Dariusz Kłos - Wicedziekan
 4. adw. Izabela Beszczyńska – Kowalska – Sekretarz
 5. adw. Monika Grzywacz – członek
 6. adw. Grzegorz Kaźmierczak – członek
 7. adw. Jacek Krężelewski - członek
 8. adw. Ryszard Tomczewski – członek

na posiedzeniu w dniu 25 września 2014r. ,działając na podstawie  art. 44 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. tj. Dz. U. 2009 nr 146 poz.1188

postanowiła

przyjąć projekt Regulaminu Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby, którego zakres określony został w załączonym Regulaminie.

 

 

 

Uchwała nie podlega zaskarżeniu.

Otrzymują:

 1. NRA
 2. a/a
Regulamin Komisji Socjalnej ORA 26.01.2015

Załącznik do uchwały ORA nr 165/2014 z 23.10.2014r.

 

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych

Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu

 

§ 1

Regulamin niniejszy reguluje  świadczenia socjalne, tryb ich przyznawania oraz zasady powoływania Komisji Socjalnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

§ 2

Świadczenia socjalne przyznawane są w ramach środków finansowych przewidzianych preliminarzem budżetowym Komisji Socjalnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

§ 3

Suma świadczeń socjalnych otrzymanych przez jednego uprawnionego nie może przekroczyć w okresie jednego roku kalendarzowego kwoty wolnej od podatku 
w rozumieniu ustawy o po-datku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie to nie dotyczy świadczeń socjalnych wymienionych w § 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Socjalna może przyznać świadczenia w kwocie wyższej.

§ 4

 1. Prawo do uzyskania świadczeń socjalnych mają adwokaci Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu spełniający łącznie następujące warunki:
  1. są wpisani na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu od minimum 5 lat na dzień złożenia wniosku,
  2. nie zostali zawieszeni w czynnościach zawodowych decyzją ORA w Toruniu lub orzeczeniem jej organów,
  3. nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne, nie zalegają 
   z płatnością składek izbowych za okres ponad 3 miesięcy,
 2. Ponadto, uprawnionymi do świadczeń są osoby najbliższe dla adwokatów, jak w p. 1
   – w przypadku śmierci adwokata.
 3. Świadczenia są przyznawane wyłącznie na wniosek uprawnionego.

§ 5

 1. Świadczenia socjalne są przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Wysokość zasiłku losowego ustala Komisja Socjalna.
 3. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 2.000,00zł ( słownie : dwa tysiące zł 00/100).

 

 

§ 6

Zapomogi losowe przyznaje się w uzasadnionych wypadkach adwokatowi, małżonkowi zmarłego adwokata lub innym osobom uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią niniejszego regulaminu w wysokości do 2.000,00zł ( słownie – dwa tysiące PLN 00/100).

§ 7

 1. Świadczenia socjalne wymienione w § 5, pkt 1, 2, 3 regulaminu  w są przyznawane na wniosek uprawnionego złożony w terminie 1 roku od dnia zdarzenia.
 2. Niepodjęcie przyznanego świadczenia w ciągu jednego roku od chwili zawiadomienia 
  o przyznaniu świadczenia powoduje jego przepadek.

§ 10

 1. Tworzy się Komisję Socjalną w składzie, co najmniej 5 osób wybranych przez Dziekana ORA w Toruniu. Pracami Komisji Socjalnej kieruje Przewodniczący Komisji.
 2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
 3. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń określonych regulaminem podejmuje Przewodniczący Komisji lub zastępca Przewodniczącego i co  najmniej dwóch członków Komisji.
 4. Opiekę nad Komisją Socjalną sprawuje Skarbnik ORA w Toruniu.

§ 11

 1. Komisja Socjalna przyznaje świadczenia regulaminowe na uzasadniony 
  i udokumentowany wniosek uprawnionego.
 2. Przewodniczący Komisji Socjalnej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku składa Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej oraz wniosek o ustalenie wysokości środków finansowych przewidywanych preliminarzem budżetowym  Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu na następny rok.
 3. Komisja Socjalna podlega nadzorowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu 
  i Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2014r.

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych - tekst jednolity z 29.10.2013 r. 11.01.2014

Plik w formacie pdf do pobrania tutaj

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach - tekst jednolity z 29.10.2013 r. 11.01.2014

Plik w formacie pdf do pobrania tutaj

Uchwała 72/2012 w sprawie zmiany uchwały 54/2009 dot. Regulaminu wykonywania zawodu adwokata - obow. od 01.04.2012 28.06.2012

UCHWAŁA NR 72/2012

Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 marca 2012 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 12 września 2009 roku - „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata
w kancelarii indywidualnej lub spółkach”

  

            Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. h) i lit. k) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo 
o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. 146 poz. 1188 z 2009 r. ze zmianami) Naczelna Rada Adwokacka uchwala się, co następuje:

  

 1. W § 1 pkt 9 po słowach:

 

„Zgłoszenie winno zawierać dane podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, w tym imię i nazwisko adwokata, miejsce zamieszkania, adres pod którym prowadzona jest kancelaria” 

dodaje się słowa: 

„w tym przynajmniej jeden numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, jeśli taki posiada”.

  

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem1 kwietnia 2012 roku. 

 

Sekretarz

 Naczelnej Rady Adwokackiej

(Krzysztof Boszko)

adw. Krzysztof Boszko

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich - obow. od 01.01.2012 28.06.2012

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako jednego z istotnych elementów szkolenia.

§1 

Przez użyte w Regulaminie terminy i pojęcia rozumie się:

a)      NRA – Naczelna Rada Adwokacka,

b)      ORA – okręgowa rada adwokacka,

c)      OBA – Ośrodek Badań Adwokatury,

d)     Komisja – Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich,

e)      konkurs – konkurs izbowy, środowiskowy, finałowy,

f)       konkurs izbowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy,

g)      konkurs środowiskowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs finałowy,

h)      konkurs finałowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie, w którym udział biorą aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych,

i)        jury – jury konkursu izbowego, środowiskowego, finałowego.

§2 

Każdy aplikant adwokacki powinien brać udział w konkursie izbowym, a- w większych izbach- w grupowych eliminacjach konkursowych, przynajmniej raz w okresie odbywania aplikacji adwokackiej.

§3 

 1. Konkursy izbowe powinny być organizowane corocznie w terminie od 15 stycznia do 30 marca we wszystkich izbach. Dopuszcza się możliwość organizowania przez większe izby grupowych eliminacji konkursowych, które wyłonią uczestników konkursu izbowego.
 2. Dopuszcza się możliwość organizowania przez mniej liczne izby wspólnego konkursu izbowego celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy.
 3. W izbie adwokackiej w Warszawie aplikantów dzieli się na trzy grupy w ramach konkursu izbowego, z których wyłania się zwycięzców do warszawskiego konkursu środowiskowego.
 4. Zwycięzcy konkursów izbowych, po trzech z każdej izby, biorą udział w konkursach środowiskowych, które przeprowadzane są w ośmiu grupach terenowych, o których mowa w § 4, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 5. Konkurs finałowy odbywa się corocznie i biorą w nim udział aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych.

§4

Tworzy się następujące grupy terenowego dla środowiskowych konkursów krasomówczych:

a)      w Gdańsku dla aplikantów adwokackich:

- Gdańskiej Izby Adwokackiej,

- Koszalińskiej Izby Adwokackiej,

- Olsztyńskiej Izby Adwokackiej,

- Toruńskiej Izby Adwokackiej,

b)      w Katowicach dla aplikantów adwokackich izb:

- Bielsko-Bialskiej Izby Adwokackiej,

- Częstochowskiej Izby Adwokackiej,

- Katowickiej Izby Adwokackiej,

c)      w Krakowie dla aplikantów adwokackich izb:

- Kieleckiej Izby Adwokackiej,

- Krakowskiej Izby Adwokackiej,

- Rzeszowskiej Izby Adwokackiej,

d)     w Lublinie dla aplikantów adwokackich izb:

- Białostockiej Izby Adwokackiej,

- Lubelskiej Izby Adwokackiej,

- Siedleckiej Izby Adwokackiej,

e)      w Łodzi dla aplikantów adwokackich izb:

- Łódzkiej Izby Adwokackiej,

- Płockiej Izby Adwokackiej,

- Radomskiej Izby Adwokackiej,

f)       w Poznaniu dla aplikantów adwokackich izb:

- Bydgoskiej Izby Adwokackiej,

- Poznańskiej Izby Adwokackiej,

- Szczecińskiej Izby Adwokackiej,

g)      w Warszawie dla aplikantów adwokackich izby:

- Warszawskiej Izby Adwokackiej,

h)      we Wrocławiu dla aplikantów adwokackich izb:

- Opolskiej Izby Adwokackiej,

- Wałbrzyskiej Izby Adwokackiej,

- Wrocławskiej Izby Adwokackiej,

- Zielonogórskiej Izby Adwokackiej.

§5 

 1. Organizatorem konkursów izbowych oraz konkursów środowiskowych są ORA. Osobami odpowiedzialnymi są kierownicy szkoleń aplikantów adwokackich lub osoby wskazane przez dziekana ORA.
 2. Organizatorami konkursu finałowego są: OBA, Komisja i wskazana przez nią ORA.

§6 

1.  ORA w przypadku konkursu izbowego powołuje jury w składzie:

a)      Przewodniczący – dziekan lub adwokat delegowany przez ORA organizującą konkurs,

b)      Członkowie – adwokaci izby organizującej konkurs izbowy,

 1. ORA, w której izbie adwokackiej odbywa się konkurs środowiskowy powołuje jury w składzie:

a)      Przewodniczący – dziekan lub adwokat delegowany przez ORA organizującą konkurs,

b)      Członkowie – adwokaci delegowani po jednym przez ORA z izb objętych grupą wskazaną w § 3.

 1. Organizator konkursu finałowego wyłania jury w składzie:

a)      Przewodniczący – Dyrektor OBA lub osoba przez niego wyznaczona spośród kierownictwa OBA bądź Rady Naukowej OBA,

b)      Członkowie – przewodniczący lub vice- przewodniczący Komisji, przedstawiciele OBA oraz wybrani delegaci ORA.

 1. Organizator konkursu może powołać do pracy w jury nauczyciela językoznawstwa i poprawnej polszczyzny lub techniki i wyrazistości mowy lub inną osobę, której umiejętności pozwalają na ocenę uczestników konkursu.
 2. W pracach jury konkursu izbowego i środowiskowego może wziąć udział  przedstawiciel Komisji  w charakterze obserwatora.

§7

 1. Organizator konkursu przygotowuje kazusy do przemówień – cztery z prawa karnego i dwa z prawa cywilnego – i przesyła je zainteresowanym w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu.
 2. Przewodniczący jury przy udziale dwóch członków jury przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników nie później niż na tydzień przed terminem konkursu. W przypadku konkursu środowiskowego i finałowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia ORA, których reprezentanci uczestniczą w konkursie.
 3. Organizator konkursu środowiskowego i izbowego zobowiązany jest zawiadomić Komisję o terminie i miejscu konkursu, celem umożliwienia udziału przedstawiciela Komisji w obradach jury w charakterze obserwatora.

§8 

 1. Konkurs krasomówczy odbywa się publicznie w salach o odpowiedniej akustyce.
 2. Przemówienia konkursowe nie mogą trwać dłużej niż 20 minut. Możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut. 

§9 

 1. Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.
 2. W konkursach krasomówczych wyłania się aplikantów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca- z tym, że nie mogą być przyznane miejsca równorzędne dwóm lub więcej uczestnikom konkursu.
 3. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§10

 1. Przewodniczący jury konkursu izbowego niezwłocznie powiadamia organizatora konkursu środowiskowego o wynikach konkursu zgłaszając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu środowiskowego.
 2. Przewodniczący jury konkursu środowiskowego niezwłocznie powiadamia Komisję o wynikach konkursu środowiskowego zgłaszając osoby, które zajęły I i II miejsca jednocześnie podając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu finałowego.

§11 

 1. Organizator konkursu izbowego i środowiskowego zapewnia nagrody finansowe lub rzeczowe dla aplikantów zajmujących trzy pierwsze miejsca w konkursie.
 2. Nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów konkursu finałowego fundują: OBA, NRA oraz ORA współorganizująca konkurs finałowy.

§12

 1. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursie izbowym i środowiskowym (przejazd, zakwaterowanie, diety) będą pokryte ze środków izb adwokackich, z których pochodzą uczestnicy konkursu.
 2. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursie finałowym (przejazd, zakwaterowanie, diety) ponosi NRA.
 3. Koszty uczestnictwa przedstawicieli izb, których aplikanci biorą udział w konkursie izbowym, środowiskowym i finałowym, ponoszą izby adwokackie, z których wywodzą się przedstawiciele.

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Regulamin wykonywania zawodu adwokata - obow. od 31.10.2009 28.06.2012

Uchwała nr 54/2009
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 września 2009 roku.


w sprawie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata

w kancelarii indywidualnej lub spółkach”

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. h) i lit. k) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze

(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1 

Wykonywanie zawodu adwokata – postanowienia ogólne

1. Adwokat zobowiązany jest przestrzegać zasad wykonywania zawodu ustalonych w Regulaminie zarówno wtedy, gdy wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, jak i wtedy, gdy wykonuje zawód w spółce, oraz w wypadku wykonywania zawodu za granicą – w dopuszczalnej tam formie.

2. Z zastrzeŜeniem postanowień niniejszego Regulaminu, filie kancelarii adwokackich oraz oddziały spółek, w których adwokat wykonuje zawód, mogą być zakładane na terenie całego kraju. Warunkiem dopuszczalności założenia filii lub oddziału jest świadczenie pomocy prawnej w filii lub oddziale przez osobę wykonującą zawód adwokata lub radcy prawnego.

3. Adwokat winien wstrzymać się od wykonywania przez niego osobiście lub przez spółkę, w której wykonuje zawód, działalności, która nie licuje z zasadami etyki i godności zawodu oraz postanowieniami Regulaminu. Używanie tytułu zawodowego „adwokat” lub „aplikant adwokacki” w związku z taką działalnością jest zabronione. Zabronione jest także używanie tytułu zawodowego „adwokat” lub „aplikant adwokacki” oraz nazwy „kancelaria adwokacka”, „spółka adwokacka” i tożsamych, w celu promowania działalności adwokata lub aplikanta adwokackiego, innej osoby lub podmiotu, która to działalność nie jest wykonywana w formach przewidzianych przez przepisy ustawy - Prawo o adwokaturze.

4. Adwokat lub spółka, w której adwokat wykonuje zawód może być członkiem międzynarodowej sieci kancelarii, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej.

5. Adwokat po wyznaczeniu siedziby zawodowej wykonuje czynności na terenie całego kraju oraz za granicą, jeżeli jest to dopuszczalne według prawa miejscowego lub przewidują to umowy międzynarodowe.

6. Adwokat może wykonywać zawód w różnych formach jednocześnie oraz w więcej niż jednej spółce. Umowa spółki, w której adwokat wykonuje zawód powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Adwokaci wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, a także spółki prawa handlowego, w których adwokaci wykonują zawód, mogą pozostawać ze sobą, jak też z zespołami adwokackimi lub radcami prawnymi wykonującymi zawód w kancelarii radcy prawnego oraz w spółkach, ze spółkami prawa handlowego, w których zawód wykonują radcowie prawni, w stałym stosunku zlecenia, jak również zawierać umowy dotyczące wspólnego prowadzenia poszczególnych spraw.

8. Adwokaci wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej lub w spółkach, a także spółki prawa handlowego, w których adwokaci wykonują zawód, mogą zawierać z prawnikami zagranicznymi umowy określające szczegółowe warunki i sposób jednorazowego lub stałego współdziałania, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Kodeksu Etyki Adwokackiej.

9. Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania zawodu zobowiązany jest zgłosić wykonywanie zawodu w każdej formie oraz w każdej spółce okręgowej radzie

adwokackiej właściwej ze względu na jego siedzibę zawodową. Zgłoszenie winno zawierać dane podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, w tym imię i nazwisko adwokata, miejsce zamieszkania, adres pod którym prowadzona jest kancelaria, a jeżeli adwokat wykonuje zawód w spółce - również formę, nazwę, siedzibę i adres spółki. Jeżeli adwokat wykonuje zawód poza siedzibą (w filii), w zgłoszeniu należy wskazać również adres filii. Obowiązek zgłoszenia może być wykonany przez spółkę. Jeżeli spółka posiada oddziały, w zgłoszeniu należy wskazać również adres oddziałów.

10. O zmianach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, w tym o wykonywaniu zawodu w innych, przewidzianych prawem, formach, należy zgłosić w terminie tygodniowym od dnia dokonania zmiany. Niezależnie od innych skutków niedopełnienia obowiązku zgłoszenia, skierowanie korespondencji przez organa samorządu adwokackiego na dotychczasowy adres kancelarii lub spółki, w której adwokat wykonuje zawód, wywołuje skutek doręczenia.

11. Odpis umowy spółki oraz odpis prawomocnego postanowienia o wpisie do właściwego rejestru lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata powinny być przekazane okręgowej radzie adwokackiej właściwej ze względu na siedzibę spółki lub siedzibę zawodową adwokata w terminie tygodniowym od uprawomocnienia się postanowienia, a jeżeli spółka nie podlega wpisowi do rejestru - od dnia podpisania umowy. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie utworzenia oddziału spółki lub filii kancelarii.

12. Jeżeli okręgowa rada adwokacka dysponuje już odpisem umowy spółki z tytułu zgłoszenia innego adwokata, wystarcza powołanie się na to zgłoszenie.

13. O rozpoczęciu działalności filii kancelarii adwokackiej lub oddziału spółki, zgodnie z postanowieniami §1 ust. 10 zawiadamia się zarówno okręgową radę adwokacką właściwą ze względu na siedzibę zawodową adwokata lub siedzibę spółki, w której adwokat wykonuje zawód, jak i okręgową radę adwokacką właściwą ze względu na miejsce działania filii lub oddziału. Postanowienia § 1 ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.

14. Postanowienia dotyczące obowiązku zgłoszenia oraz złożenia właściwej okręgowej radzie adwokackiej odpisu umowy stosuje się odpowiednio do wspólnoty biurowej.

15. Umowa spółki z udziałem adwokata powinna zawierać następujące postanowienia:

a) wstąpić do spółki w miejsce wspólnika będącego adwokatem może wyłącznie adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny wpisany na listę prawników

zagranicznych,

b) podstawą do wystąpienia przez adwokata ze spółki jest naruszenie przez spółkę lub innych wspólników przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze oraz postanowień niniejszego Regulaminu i Kodeksu Etyki Adwokackiej,

c) w wypadku utraty przez wspólnika uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub skreślenia z listy prawników zagranicznych, powinien on wystąpić ze spółki przed końcem roku obrachunkowego, w którym utracił prawo wykonywania zawodu,

d) zapis na sąd polubowny.

16. Adwokat zatrudniający osoby nie będące adwokatami, aplikantami adwokackimi, radcami lub aplikantami radcowskimi lub zlecający określone czynności takim osobom, przed udostępnieniem takim osobom danych objętych tajemnicą zawodową adwokata uzyskuje od takich osób na piśmie zobowiązanie do przestrzegania tej tajemnicy w zakresie nie mniejszym niż ten, w jakim tajemnica wiąże adwokata.

§ 2

Stała współpraca z adwokatami i radcami prawnymi oraz ze spółkami, w których zawód wykonują adwokaci lub radcowie prawni

1. Stałą współpracę z adwokatami i radcami prawnymi oraz ze spółkami, w których wykonują zawód adwokaci i radcowie prawni prowadzi się na podstawie umowy.

2. Adwokat współpracujący z kancelarią adwokacką lub spółką, o której mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest do lojalności i zachowania tajemnicy zawodowej zarówno w odniesieniu do informacji dotyczących odpowiednio kancelarii lub spółki, jak i ich klientów.

3. Adwokat lub spółka, o której mowa w § 2 ust. 1 zlecająca pracę odpowiada za zapłatę umówionego honorarium niezależnie od uzyskania wynagrodzenia od klienta, chyba że co innego wynika z umowy.

§ 3 

Kierowanie spółką

1. Prowadzenie spraw spółek, w których adwokaci wykonują zawód określa Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Wspólnicy mogą - zgodnie z przepisami - powierzyć prowadzenie spraw spółki jednemu lub kilku wspólnikom.

3. Jeżeli umowa spółki partnerskiej przewiduje powołanie zarządu, członkami zarządu spółki mogą być adwokaci lub radcowie prawni albo prawnicy zagraniczni prowadzący działalność na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.), w tym także nie wykonujący zawodu.

4. Jeżeli umowa spółki komandytowej przewiduje prowadzenie spraw spółki przez komandytariusza, to komandytariuszem prowadzącym sprawy spółki powinien być adwokat lub radca prawny albo prawnik zagraniczny prowadzący działalność na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także nie wykonujący zawodu.

§ 4 

Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód

1. Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód, powinien być odpowiedni. Powinien w szczególności odpowiadać wymogom godności i zasad wykonywania zawodu oraz zapewniać klientom dyskrecję. Zaleca się stosowanie identyfikacji wizualnej określonej przez organy samorządu adwokackiego.

2. Lokal powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, zarówno w godzinach urzędowania, jak i poza tymi godzinami. Szczególnej staranności należy dołożyć przy zabezpieczaniu pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką.

3. Lokal powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt umożliwiający komunikację z klientem.

4. Lokal powinien być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że oznaczenie winno wskazywać w sposób nie budzący wątpliwości na wykonywanie w tym lokalu zawodu adwokata, przez użycie słów „adwokat”, „adwokaci”, „adwokacki” w dowolnej formie gramatycznej. W odniesieniu do spółek z niewyłącznym udziałem adwokatów wystarczające jest podanie firmy spółki z oznaczeniem „spółka prawnicza” lub podobnym, chyba że firma spółki, ze względu na jej brzmienie lub utrwaloną renomę, nie wprowadza w błąd co do charakteru prowadzonej przez spółkę działalności. Powyższe oznaczenia możliwe są również w języku obcym.

5. Lokal filii powinien być oznaczony nazwą kancelarii adwokackiej z dodaniem słowa „filia”. Lokal oddziału powinien być oznaczony firmą spółki, której jest oddziałem z dodaniem słowa „oddział”.

6. Oznaczenie lokalu nie powinno stwarzać wrażenia, jakoby adwokat lub spółka, w której wykonuje on zawód, prowadzili działalność inną niż świadczenie pomocy prawnej ani jakoby ich działalność była w jakikolwiek sposób związana z działalnością podmiotu, który nie jest adwokatem lub spółką z udziałem adwokata. Zabrania się adwokatowi wyrażania zgody na firmowanie działalności zarobkowej innej niż wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego prowadzącego działalność na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Postanowienia dotyczące lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód stosuje się odpowiednio do filii kancelarii adwokackiej i oddziału spółki z udziałem adwokata.

8. Prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, umieszcza w oznaczeniu lokalu, w którym wykonuje stałą praktykę, tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym wyrażony w języku urzędowym tego państwa.

9. Adwokat może wykonywać zawód z wykorzystaniem wspólnego lokalu i urządzeń technicznych wspólnie z innym adwokatem, radcą prawnym oraz prawnikiem zagranicznym bez utworzenia spółki (wspólnota biurowa).

10. Umowa wspólnoty biurowej powinna być zawarta na piśmie i określać sposób rozliczania wydatków związanych z wykonywaniem zawodu we wspólnocie biurowej.

11. Umowa wspólnoty biurowej powinna zawierać zapis na sąd polubowny.

§ 5 

Dokumentacja spraw klienta

1. Umowa o świadczenie usług adwokackich na rzecz klienta powinna być sporządzona na piśmie, chyba że dotyczy to porady prawnej lub innej czynności jednorazowej.

2. Adwokat powinien przechowywać dokumenty związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia, chyba że w umowie o świadczenie usług adwokackich strony postanowiły inaczej. Jednak dokumenty mogące stanowić podstawę

odpowiedzialności adwokata powinny być przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko adwokatowi.

3. Do dokumentów związanych z prowadzeniem sprawy należą w szczególności dokumenty przekazane adwokatowi przez klienta, pisma procesowe, pisma sądowe, korespondencja przedsądowa z przeciwnikiem procesowym, korespondencja z klientem, w tym utrwalone na elektronicznych nośnikach danych.

4. Korespondencja elektroniczna musi być zabezpieczona przed dostępem osób spoza kancelarii lub spółki, co nie stoi na przeszkodzie zlecaniu czynności administrowania systemem informatycznym przez osoby trzecie. Postanowienia § 1 ust. 16 stosuje się odpowiednio.

5. Istotne informacje przekazane ustnie, a związane z prowadzeniem sprawy, powinny być udokumentowane poprzez sporządzenie notatki.

6. Adwokat powinien prowadzić dokładne zestawienie terminów czynności, w tym terminów procesowych.

7. Po wykonaniu zlecenia, należy wezwać klienta do odbioru powierzonych adwokatowi dokumentów, jeżeli wynika to z umowy bądź innych ustaleń z klientem.

8. Na żądanie klienta, adwokat bez zbędnej zwłoki po zakończeniu prowadzenia sprawy zwraca dokumenty związane ze sprawą, co nie stoi na przeszkodzie zachowaniu kopii tych dokumentów przez adwokata lub spółkę, w ramach której świadczy on pomoc prawną.

9. Jeżeli dokumentów archiwalnych lub zabytkowych nie można zwrócić uprawnionej osobie, terminy przechowywania określają przepisy obowiązującego prawa.

10. Zaleca się, aby każdorazowe przekazanie dokumentów adwokatowi lub zwrot dokumentów klientowi zostały udokumentowane pokwitowaniem.

11. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do spółek, w których adwokat wykonuje zawód.

§ 6

Dokumentacja rachunkowa

1. Adwokat powinien z należytą starannością dokumentować czynności wykonywane na rzecz klienta, a jeżeli od tego uzależnione jest wynagrodzenie, także wymiar czasu pracy na rzecz klienta.

2. Adwokat powinien dokumentować wydatki ponoszone na rzecz klienta i sposób dysponowania powierzonymi mu środkami pieniężnymi. Przyjęcie środków pieniężnych na konto przyszłych wydatków lub rozliczeń w sprawach klienta wymaga umowy na piśmie określającej okoliczności i sposób, w jakich adwokat jest uprawniony lub zobowiązany dysponować takimi środkami.

3. Adwokat, który wchodzi w posiadanie środków finansowych należących do klienta lub do osoby trzeciej na zasadzie powiernictwa lub depozytu (w dalszym ciągu: „fundusze klienta”), ma obowiązek złożyć je na rachunku prowadzonym w banku lub innej podobnej instytucji podlegającej nadzorowi władz publicznych (w dalszym ciągu: „rachunek dla środków klientów”). Rachunek dla środków klientów powinien być oddzielony od wszelkich innych rachunków adwokata.

4. Adwokat powinien posiadać pełne i dokładne zapisy ukazujące wszystkie czynności podejmowane w odniesieniu do funduszy klienta, z wyodrębnieniem funduszy klienta od wszelkich innych środków finansowych, którymi adwokat dysponuje. Czas przechowywania tych zapisów może być ograniczony, jeżeli tak przewidują przepisy.

5. Środki na rachunku dla środków klientów nie mogą się stać przedmiotem potrącenia bądź połączenia z jakimkolwiek innym rachunkiem bankowym, ani też nie można z nich regulować należności adwokata.

6. Fundusze klienta powinny być przekazywane właścicielom tych funduszy bądź to w najkrótszym możliwym czasie, bądź też niezwłocznie po zaistnieniu określonych dla nich warunków.

7. Adwokatowi nie wolno przekazywać środków z rachunku dla środków klientów na własny rachunek w celu pokrycia honorarium – bez zgody klienta lub orzeczenia, które podlega wykonaniu.

§ 7 

Zasady dostępu do informacji objętych tajemnicą zawodową adwokata

1. Adwokat jest zobowiązany postępować z informacjami objętymi tajemnicą zawodową adwokata (dalej: informacje poufne) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom trzecim.

2. Adwokat powinien przechowywać dokumenty i nośniki zawierające informacje poufne w miejscu i w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, zniekształcenie lub zaginięcie.

3. Dokumenty o szczególnej doniosłości, w szczególności oryginały takich dokumentów, powinny być starannie chronione przez adwokata przy pomocy adekwatnych do tego sposobów zabezpieczania przed utratą lub zniszczeniem.

4. Adwokat powinien kontrolować dostęp pracowników kancelarii do informacji poufnych. Adwokat powinien dopuścić do informacji poufnych wyłącznie osoby zajmujące się prowadzeniem sprawy klienta, z którą związana jest informacja poufna.

5. Dokumenty zawierające informacje poufne mogą być przechowywane również w formie elektronicznej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

6. W wypadku przechowywania informacji poufnych w elektronicznej bazie danych/ systemie informatycznym, adwokat zobowiązany jest zapewnić szczególne mechanizmy kontroli dostępu do tych danych.

7. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym obejmujących informacje poufne posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas należy zapewnić, aby (i) w systemie rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator (np. hasło dostępu) oraz należy zapewnić, aby (ii) dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. Zaleca się zapewnienie rejestrowania każdorazowego wglądu w informacje poufne.

8. W działalności zawodowej adwokat lub spółka, w której adwokat wykonuje zawód stosuje fizyczne i logiczne zabezpieczenia, które zapewniają bezpieczeństwo systemu informatycznego i danych klientów w stopniu wynikającym z rozwoju techniki w danym czasie. W szczególności system informatyczny służący do przechowywania informacji poufnych powinien być zabezpieczony przed (i) działaniem oprogramowania, którego celem jest zakłócenie działania lub uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz (ii) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

9. Informacje poufne przechowywane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych elektronicznych, które powinny być przechowywane w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do kopii zapasowych stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu odpowiednio.

§ 8

Sprawozdawczość wobec organów izb adwokackich

1. Obowiązkowi indywidualnej okresowej sprawozdawczości względem właściwej okręgowej rady adwokackiej podlega każdy adwokat wykonujący zawód oraz prawnik zagraniczny prowadzący działalność na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę jego wykonywania. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do oddziałów lub filii położonych w izbie innej niż izba, w której znajduje się siedziba adwokata.

2. Sprawozdawczość adwokata wobec okręgowej rady adwokackiej obejmuje informacje niezbędne dla realizacji przez organy izb adwokackich oraz organy adwokatury obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z przepisów o statystyce publicznej, nadto informacje niezbędne dla realizacji przez organy izb adwokackich oraz organy adwokatury obowiązków wynikających z regulacji uchwalanych przez organy adwokatury, z wyłączeniem jednak informacji objętych tajemnicą adwokacką i niedostępnych publicznie informacji finansowych.

3. W ramach realizacji powyższych obowiązków, każdy adwokat obowiązany jest w szczególności do corocznego składania właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdania dotyczącego wykonywanych w danym roku czynności zawodowych, obejmującego dane liczbowe dotyczące prowadzonych spraw sądowych oraz innych zleceń, z podziałem na kategorie określone w trybie § 8 ust. 4 oraz na sprawy z urzędu i z wyboru, po otrzymaniu stosownej ankiety z właściwej okręgowej rady adwokackiej.

4. Szczegółowy zakres i formę sprawozdań przekazywanych na podstawie paragrafów poprzedzających, o ile organy adwokatury, określa samodzielnie każda okręgowa rada adwokacka.

§ 9 

Sprawy z urzędu i dyżury w sądach

1. Adwokat może zgłosić okręgowej radzie adwokackiej informacje o preferowanych przez siebie dziedzinach prawa w celu umieszczenia tej informacji w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

2. Adwokat może zgłosić okręgowej radzie adwokackiej informację w przedmiocie preferowanych dziedzin prawa w celu umieszczenia tej informacji na liście adwokatów prowadzonej przez okręgową radę adwokacką. Zgłoszenie może zawierać także informację co do gotowości uczestniczenia w szczególnych formach świadczenia pomocy prawnej z urzędu, w tym w dyżurach w postępowaniu przyspieszonym, co jest również ujawniane na liście prowadzonej przez okręgową radę adwokacką.

3. Jeśli adwokat nie może prowadzić danej sprawy z urzędu z ważnych przyczyn, winien niezwłocznie wystąpić do organu, który go wyznaczył, o zwolnienie z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu i wyznaczenie innego adwokata.

4. W razie braku możliwości wykonania przez adwokata wyznaczonego z urzędu czynności zawodowych poza jego siedzibą, adwokat jest obowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanych czynnościach wystąpić do właściwego organu o wyznaczenie innego adwokata do wykonania tych czynności.

§ 10

Przepisy końcowe

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia Regulaminu odniesione do adwokata stosuje się do prawnika zagranicznego wpisanego na listę prawników zagranicznych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r., o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocyprawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1069 z późn. zm.).

2. Uchyla się Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 18/2003 z dnia 25 stycznia 2003 roku oraz uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 21/2003 z dnia 29 marca 2003 roku).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 roku.

 

Wiceprezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Andrzej Michałowski)

adw. Andrzej Michałowski

Regulamin aplikacji adwokackiej - obow. od 01.01.2012 28.06.2012

Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady odbywania przez aplikantów adwokackich, zwanych dalej „aplikantami”, szkolenia, które ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata i samodzielnego świadczenia pomocy prawnej.

2. Przez użyte w Regulaminie terminy i określenia rozumie się:

a) Prawo o adwokaturze – ustawa z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.),

b) kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

c) prawo o ustroju sądów i prokuratur – ustawa z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 98, poz. 1070 ze zm.), ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 7, poz. 39 ze zm.),

d) program aplikacji – jednolity ramowy program szkolenia aplikantów adwokackich obejmujący przedmioty egzaminu adwokackiego wymienione w art.78d Prawa o adwokaturze, a także przedmioty, których znajomość zostanie uznana za niezbędną w procesie szkolenia aplikantów i określa w nim obowiązkowe elementy szkolenia,

e) plan szkolenia – plan zajęć aplikantów przyjęty przez okręgową radę adwokacką zgodnie z ramowym programem szkolenia obejmującym przedmioty obowiązkowe i z nich wybrane zagadnienia oraz przedmioty fakultatywne wybrane przez okręgową radę adwokacką,

f) szkolenie – zajęcia w formie warsztatów, wykładów, ćwiczeń, wykładów stacjonarnych lub wyjazdowych, jak i praktyki objęte programem aplikacji,

g) rok szkoleniowy – okres czasu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,

h) semestr – okres czasu od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia danego roku,

i) przerwa semestralna – okres czasu od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku,

j) jednostka godzinowa zajęć – moduł 45- minutowy,

k) kierownik szkolenia – osoba, której okręgowa rada adwokacka powierzyła kierownictwo organizacyjne i administracyjne prowadzenia aplikacji,

l) kolokwium – egzamin z przedmiotów przewidzianych na pierwszym roku aplikacji z bloku przedmiotów prawa karnego oraz na drugim roku aplikacji z bloku przedmiotów prawa cywilnego,

m) blok przedmiotów prawa karnego – materialne i procesowe prawo karne, materialne i procesowe prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze,

n) blok przedmiotów prawa cywilnego – materialne i procesowe prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze,

o) sprawdzian – egzamin częściowy nieobejmujący wszystkich przedmiotów przewidzianych programem aplikacji na dany rok szkoleniowy,

p) osoba bliska – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,

r) opłata roczna – opłata za rok szkoleniowy ponoszona przez aplikanta,

s) składka roczna - obowiązkowa składka roczna uiszczana przez każdego aplikanta zgodnie z uchwałą zgromadzenia izby adwokackiej. 2

§ 2

1. Aplikacja adwokacka przygotowuje aplikantów adwokackich do wszechstronnego i należytego wykonywania zadań określonych w art. 1 Prawa o adwokaturze, kształtuje poczucie godności zawodowej i uczy postępowania zgodnie z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości.

2. Celem aplikacji jest w szczególności:

a) opanowanie zasad etyki i godności zawodu oraz wdrażanie do przestrzegania tych zasad,

b) praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z Prawem o adwokaturze.

3. Realizacja założonego celu odbywa się poprzez:

a) wykonywanie zleconych przez patrona zadań i ćwiczeń praktycznych oraz zastępowanie przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

b) uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych organizowanych i rekomendowanych przez okręgową radę adwokacką oraz Naczelną Radę Adwokacką,

c) odbycie praktyki w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji publicznej, w tym szkoleń organizowanych w trybie art. 76 ust. 1a Prawa o adwokaturze.

II. Postanowienia dotyczące statusu aplikanta i wykonywania funkcji patrona 

§ 3

1. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę o wpisie na listę aplikantów adwokackich na podstawie wniosku kandydata, który uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze.

2. Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Aplikant rozpoczyna aplikację z początkiem roku szkoleniowego rozpoczynającego się po uprawomocnieniu się wpisu na listę aplikantów adwokackich.

§ 4

1. Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku. Każdy aplikant zobowiązany jest do złożenia ślubowania przed dziekanem okręgowej rady adwokackiej. Termin ślubowania wyznacza dziekan okręgowej rady adwokackiej niezwłocznie po dokonaniu wpisu na listę aplikantów, nie później niż w terminie 10 dni od rozpoczęcia roku szkoleniowego.

2. Aplikant pozostaje przez czas trwania aplikacji w korporacyjnym stosunku szkolenia z okręgową radą adwokacką. Szczegółowe zasady i warunki odbywania aplikacji u patrona określa umowa zawarta pomiędzy aplikantem a patronem.

3. Okręgowa rada adwokacka może wprowadzić dla aplikantów adwokackich indeksy.

§ 5

1. Aplikant jest obowiązany w szczególności do:

a) opanowania zasad etyki i przestrzegania ich,

b) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem szkolenia i zajęciach dodatkowych uznanych przez okręgową radę adwokacką za obowiązkowe oraz wykonywania prac pisemnych wynikających z planu szkolenia bądź zajęć dodatkowych,

c) doskonalenia umiejętności zawodowych pod kierunkiem patrona,

d) przystępowania w ustalonych terminach do sprawdzianów oraz kolokwiów, 3

e) samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej i jej aktualizacji oraz zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych,

f) brania czynnego udziału w życiu samorządu i przyjmowania na siebie obowiązków, które w tym zakresie może mu zlecać dziekan okręgowej rady adwokackiej lub kierownik szkolenia,

g) wypełniania poleceń dziekana, patrona i kierownika szkolenia,

h) ponoszenia opłaty rocznej oraz składki rocznej,

i) przestrzegania postanowień regulaminu oraz innych aktów prawnych określających prawa i obowiązki aplikanta.

2. Przebieg aplikacji adwokackiej (ramowa umowa z patronem, kolokwia, sprawdziany, prace pisemne, konkursy, nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, upomnienia, kary itp.) znajduje odzwierciedlenie w aktach aplikanta adwokackiego prowadzonych przez okręgową radę adwokacką oraz w indeksie aplikanta adwokackiego, o ile został przewidziany przez okręgową radę adwokacką.

§ 6

1. Aplikacja adwokacka trwa 3 lata. Okręgowa rada adwokacka wydaje aplikantowi zaświadczenie w trybie art. 217 kpa o odbyciu aplikacji po jej zakończeniu, to jest po odbyciu szkolenia i zaliczeniu przez aplikanta wszystkich kolokwiów przewidzianych w programie aplikacji.

2. Okres usprawiedliwionego niewykonywania obowiązków przekraczający jednorazowo jeden miesiąc nie podlega zaliczeniu do ustawowego okresu aplikacji. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okręgowa rada adwokacka może zaliczyć do ustawowego okresu aplikacji okres dłuższy niż miesiąc, lecz nieprzekraczający 3 miesięcy.

§ 7

1. Z ważnych powodów, na wniosek aplikanta, dziekan okręgowej rady adwokackiej może udzielić zgody na przerwę w zajęciach przewidzianych programem aplikacji na okres nieprzekraczający łącznie 2 lat szkoleniowych (urlop dziekański). Warunkiem uwzględnienia wniosku jest uzyskanie wcześniejszej opinii kierownika szkolenia, zaliczenie kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w poprzedzającym urlop dziekański roku szkoleniowym oraz uiszczenie za ten okres opłaty rocznej i składki rocznej.

2. W czasie urlopu dziekańskiego aplikant nie wnosi opłaty rocznej. Aplikant zobowiązany jest do uiszczenia składki rocznej.

3. Okres urlopu dziekańskiego nie zalicza się do ustawowego czasu trwania aplikacji. Początek urlopu dziekańskiego musi przypadać na początek roku szkoleniowego i kończyć się wraz z rokiem szkoleniowym.

4. W czasie urlopu dziekańskiego aplikant nie może wykonywać czynności przewidzianych w § 2 ust.3 oraz w jakiejkolwiek formie uczestniczyć w szkoleniu w tym przystępować do kolokwiów czy sprawdzianów.

§ 8

1. Okręgowa rada adwokacka może udzielić zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego nie dłuższego niż 12 miesięcy po pierwszym roku aplikacji. W uzasadnionych wypadkach okręgowa rada adwokacka może udzielić zezwolenia aplikantowi w ciągu pierwszego roku aplikacji.

2. Wniosek aplikanta powinien zawierać udokumentowane dane o organizatorze, programie i czasie trwania stażu oraz załączoną do niego opinię kierownika szkolenia.

3. Dziekan okręgowej rady adwokackiej może zaliczyć aplikantowi adwokackiemu do ustawowego okresu aplikacji staż zagraniczny nie przekraczający 3 miesięcy. Zaliczenia dokonuje się po przedłożeniu przez aplikanta zaświadczenia o odbyciu stażu zgodnie z jego programem oraz po 4

przedłożeniu przez aplikanta pisemnego sprawozdania z przebiegu stażu i czynności wykonywanych w ramach jego trwania.

4. Staż zagraniczny dłuższy niż 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy może być zaliczony przez okręgową radę adwokacką. Zaliczenia dokonuje się po przedłożeniu przez aplikanta zaświadczenia o odbyciu stażu zgodnie z jego programem oraz po przedłożeniu przez aplikanta pisemnego sprawozdania z przebiegu stażu i czynności wykonywanych w ramach jego trwania.

5. Odbywanie stażu podlegającego zaliczeniu do czasu trwania aplikacji, nie zwalnia aplikanta ze złożenia obowiązkowych kolokwiów w terminach wyznaczonych dla danego rocznika. Inne sprawdziany obowiązkowe, wynikające z planu szkolenia, aplikant odbywający staż zagraniczny może zaliczyć w terminach uzgodnionych z kierownikiem szkolenia, nie później jednak niż przed kolokwium w danym roku szkoleniowym.

6. Aplikant uiszcza opłatę roczną i składkę roczną w czasie, w którym odbywa staż zagraniczny.

§ 9

1. Okręgowa rada adwokacka skreśla aplikanta adwokackiego z listy w wypadku okoliczności wymienionych w art.72 ust.1 i art.74 Prawa o adwokaturze stosowanych odpowiednio oraz w wypadku nieukończenia przez niego, bez usprawiedliwionej przyczyny, aplikacji w ustawowym terminie 3 lat.

2. Okręgowa rada adwokacka może skreślić aplikanta adwokackiego z listy aplikantów adwokackich w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata.

3. Podstawą do stwierdzenia przez okręgową radę adwokacką nieprzydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu może być brak postępów w realizacji celów określonych w §2 niniejszego Regulaminu oraz uchybienie obowiązkom wynikającym z §5 ust.1 niniejszego Regulaminu przejawiające się albo negatywnym wynikiem sprawdzianu, negatywnym wynikiem kolokwium, jak też negatywną opinią patrona, negatywną opinią kierownika szkolenia o przebiegu aplikacji adwokackiej, uchybieniem obowiązkowi uczestnictwa w zajęciach oraz innymi okolicznościami mającymi znaczenie dla oceny przydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu.

4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieprzydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu wszczyna się z urzędu lub na wniosek kierownika szkolenia lub patrona. Aplikanta adwokackiego zawiadamia się o tym fakcie niezwłocznie w wykorzystywanej przez okręgową radę adwokacką dotychczasowej formie kontaktu z aplikantem (za pośrednictwem telefonu, faksu, jak też poczty elektronicznej lub tradycyjnej).

5. Przed podjęciem uchwały okręgowa rada adwokacka umożliwia aplikantowi złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień, które mogą mieć formę pisemną lub ustną. Okręgowa rada adwokacka może też umożliwić wydanie dodatkowej opinii patronowi oraz kierownikowi szkolenia. Brak udzielenia wyjaśnień i nieuzyskanie opinii wskazanych osób nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwały.

§ 10

1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Okręgowa rada adwokacka może prowadzić listę patronów. Patronem może być adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonuje zawód adwokata od co najmniej 5 lat,

b) nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,

c) wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne oświadczenie, iż znane są mu obowiązki patrona.

3. W wyjątkowych wypadkach dziekan okręgowej rady adwokackiej może wyrazić zgodę na pełnienie obowiązków patrona przez adwokata wpisanego na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonującego zawód od trzech lat. 5

4. Aplikant ma możliwość wskazania patrona, pod którego kierunkiem chciałby odbywać aplikację. W takim wypadku jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego oświadczenia patrona o gotowości podjęcia się wobec niego obowiązków patrona.

5. W trakcie aplikacji dziekan okręgowej rady adwokackiej może skierować aplikanta do innego patrona po uprzednim zasięgnięciu opinii dotychczasowego patrona oraz po wysłuchaniu aplikanta.

6. Adwokat może być patronem nie więcej niż trzech aplikantów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach- na jego wniosek i za zgodą okręgowej rady adwokackiej- większej liczby.

7. Patron zawiadamia okręgową radę adwokacką o podjęciu przez aplikanta czynności oraz o przerwach w wykonywaniu tych czynności.

8. Aplikant może wykonywać czynności na zlecenie innego adwokata jedynie za zgodą patrona.

§ 11

1. Patron powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem aplikacji i dbać o przygotowanie aplikanta do zawodu, a w szczególności o przyswajanie przez niego zasad etyki adwokackiej, umiejętności posługiwania się literaturą prawniczą, orzecznictwem, omawiać z aplikantem sposób występowania przed sądem i innymi władzami, a także interesować się jego rozwojem intelektualnym.

2. Patron lub inny adwokat zatrudniający aplikanta zobowiązany jest do udzielenia czasu wolnego aplikantowi w celu umożliwienia uczestniczenia w szkoleniu.

3. Patron niezwłocznie zawiadamia okręgową radę adwokacką oraz kierownika szkolenia o niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona.

4.Patron składa na piśmie okręgowej radzie adwokackiej szczegółową opinię o aplikancie i o przebiegu jego aplikacji przed zakończeniem każdego roku szkoleniowego. Dziekan okręgowej rady adwokackiej może zażądać od patrona uzupełnienia opinii. Wzór i szczegółowy zakres opinii określa odrębna uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

§ 12

1. Aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami i innymi organami czy instytucjami na podstawie upoważnienia patrona lub innego adwokata za zgodą patrona.

2. Udzielając aplikantowi upoważnienia do zastępstwa w sprawie, adwokat, którego aplikant ma zastępować, obowiązany jest omówić z nim dokładnie sprawę i wiążące się z nią zagadnienia prawne oraz wnioski, jakie aplikant ma zgłosić na rozprawie.

§ 13

1. Inne zajęcia aplikanta- poza zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona w okresie aplikacji - wymagają zgody patrona i dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej, który zasięga opinii kierownika szkolenia. Podjęcie innego zajęcia nie może utrudniać przebiegu aplikacji, w tym szkolenia, oraz naruszać godności wykonywania zajęć aplikanta adwokackiego.

2. Aplikant obowiązany jest powiadamiać dziekana okręgowej rady adwokackiej o każdej zmianie dotyczącej istotnych warunków wykonywania innego zajęcia.

3. Podjęcie innego zajęcia bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lub brak powiadomienia o zmianach dotyczących wykonywania tego zajęcia może być podstawą wszczęcia przeciwko aplikantowi postępowania dyscyplinarnego.

4. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w zakresie zajęć wykonywanych przez nich w tym charakterze. Rozpoczęcie wykonywania tych zajęć i zaprzestanie ich wykonywania wymaga pisemnego powiadomienia dziekana właściwej rady adwokackiej. 

III. Szkolenie

§ 14

1. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem szkolenia aplikantów adwokackich sprawuje okręgowa rada adwokacka, dbając o to, aby uwzględniały one potrzebę praktycznej nauki zawodu.

2. Okręgowa rada adwokacka organizuje zajęcia szkoleniowe aplikantów adwokackich izby. Mogą być także organizowane połączone zajęcia szkoleniowe kilku izb adwokackich, albo też aplikanci danej izby mogą być szkoleni w innej izbie w ramach porozumienia zainteresowanych izb adwokackich. Okręgowa rada adwokacka powinna dbać o taką organizację zajęć szkoleniowych, aby uwzględniały przede wszystkim potrzebę praktycznej nauki zawodu.

3. Okręgowa rada adwokacka może w ramach szkolenia aplikantów adwokackich rekomendować wzięcie udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty.

4. Szkolenie aplikantów adwokackich może być organizowane wspólnie z aplikantami innych zawodów prawniczych.

§ 15

1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala jednolity ramowy program szkolenia aplikantów adwokackich obejmujący przedmioty egzaminu adwokackiego wymienione w art.78d Prawa o adwokaturze, a także przedmioty, których znajomość zostanie uznana za niezbędną w procesie szkolenia aplikantów i określa w nim obowiązkowe elementy szkolenia. Okręgowa rada adwokacka do programu szkolenia aplikantów adwokackich może wprowadzić inne przedmioty, o ile jest to wskazane ze względu na specyfikę zagadnień prawnych występujących na jej terenie.

2. Okręgowa rada adwokacka na wniosek kierownika szkolenia zatwierdza na każdy rok szkoleniowy szczegółowy plan szkolenia na poszczególne semestry opracowany przez kierownika szkolenia, organizuje i przeprowadza zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich. W razie potrzeby kierownik szkolenia dokonuje podziału aplikantów danego roku na grupy szkoleniowe ewentualnie ustala ich opiekunów i przedstawia do zatwierdzenia okręgowej radzie adwokackiej. Opiekunem grupy lub roku może zostać adwokat spełniający wymogi określone w §10 ust.2.

§ 16

1. Okręgowa rada adwokacka powołuje wykładowców spośród adwokatów posiadających odpowiednie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, jak i przygotowanie teoretyczne.

2. Okręgowa rada adwokacka może powierzyć prowadzenie zajęć w zakresie danego przedmiotu osobie niebędącej adwokatem, która ma odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Wykładowcami z przedmiotów objętych szkoleniem powinni być w co najmniej 50 % adwokaci.

3. Wysokość wynagrodzenia kierownika szkolenia oraz wykładowców, jak też wynagrodzenia za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych ustala okręgowa rada adwokacka.

§ 17

1. Aplikanci w trakcie pierwszego roku aplikacji odbywają praktyki wynikające z porozumienia zawartego w trybie art.76 ust.1a Prawa o adwokaturze.

2. W okresie aplikacji, ponad obowiązkową praktykę ujętą w ust 1, okręgowa rada adwokacka może skierować aplikanta na praktykę do innych organów, niż wymienione w art.76 ust.1a Prawa o adwokaturze, o których mowa w §2 ust.3 lit.c na mocy porozumień zawartych z nimi przez okręgowe rady adwokackie, o ile takie są zawarte.

3. Aplikant ma też możliwość wskazania podmiotu, w którym chciałby odbywać praktykę spoza tych z którymi okręgowa rada adwokacka zawarła porozumienia. W takim wypadku aplikant jest zobowiązany przedstawić stosowny wniosek wraz z promesą przyjęcia go na praktykę. 7

4. Dziekan określa miejsce i czas oraz sposób odbywania praktyki, kierując się możliwościami wynikającymi z porozumień zawartych przez okręgowe rady adwokackie z organami wymienionymi w § 2 ust. 3 lit. c.

5. Praktyki ujęte w ust.1. powinny zostać odbyte w okresie pierwszych 6 miesięcy aplikacji.

6. Aplikant powtarzający rok nie zalicza ponownie praktyk opisanych w ust.1 tylko wówczas, jeśli je uprzednio zaliczył.

7. Praktyki opisane w ust.2 nie mogą kolidować z realizacją szkolenia i jego harmonogramu.

8. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni kierownik szkolenia aplikantów adwokackich.

§ 18

1. Aplikant ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu.

2. Nieobecność na zajęciach oraz nieprzystąpienie do kolokwium albo sprawdzianu może być usprawiedliwione na pisemny wniosek aplikanta, w szczególności zaświadczeniem lekarskim, które należy przedstawić nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności. Naruszenie powyższego terminu skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. W wypadku przewidywanej nieobecności na kolokwium aplikant obowiązany jest poinformować kierownika szkolenia przed wyznaczonym terminem kolokwium.

3. Łączna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczająca 16 jednostek godzinowych w danym roku szkoleniowym zajęć stanowi podstawę do niedopuszczenia aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium przez okręgową radę adwokacką. Na pisemny wniosek aplikanta w szczególnie uzasadnionych wypadkach okręgowa rada adwokacka może podjąć uchwałę o dopuszczeniu aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium.

4. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie aplikanta do sprawdzianu albo kolokwium, jak też sprawdzianu poprawkowego albo kolokwium poprawkowego jest równoznaczne w skutkach z negatywnym wynikiem sprawdzianu lub kolokwium, co stwierdza dziekan okręgowej rady adwokackiej po uzyskaniu opinii kierownika szkolenia. Od decyzji dziekana okręgowej rady adwokackiej odwołanie nie przysługuje.

IV. Kolokwia i sprawdziany 

§ 19

1. Przed zakończeniem pierwszego roku szkoleniowego aplikant pierwszego roku przystępuje do kolokwium z bloku przedmiotów prawa karnego, natomiast przed zakończeniem drugiego roku szkoleniowego aplikant drugiego roku przystępuje do kolokwium z bloku przedmiotów prawa cywilnego.

2. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium na pierwszym roku jest wcześniejsze zaliczenie obligatoryjnego sprawdzianu z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu oraz innych sprawdzianów ustalonych w danym roku szkoleniowym.

3. W razie negatywnego wyniku kolokwium albo sprawdzianu, kolokwium albo sprawdzian powtarza się tylko raz, w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia wyniku kolokwium albo sprawdzianu.

4. Negatywna ocena z jakiegokolwiek przedmiotu na kolokwium albo sprawdzianie oznacza negatywną ocenę kolokwium albo sprawdzianu i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym.

5. Od decyzji komisji o wyniku kolokwium albo sprawdzianu, kolokwium poprawkowego albo sprawdzianu poprawkowego odwołanie nie przysługuje.

§ 20

1. Okręgowe rady adwokackie wyznaczają terminy kolokwium i kolokwium poprawkowego oraz zasady ich przeprowadzenia w danej izbie adwokackiej do dnia 30 czerwca każdego roku i niezwłocznie zamieszczają o tym informację na stronie internetowej.

2. Terminy oraz zakres sprawdzianów oraz sprawdzianów poprawkowych ustala kierownik szkolenia. Termin powinien być podany do wiadomości aplikantów z co najmniej 30– dniowym wyprzedzeniem.

3.Termin kolokwium oraz kolokwium poprawkowego ustala się od 1 października do 30 listopada każdego roku.

4. W razie usprawiedliwionej niemożności przystąpienia aplikanta do kolokwium albo kolokwium poprawkowego okręgowa rada adwokacka wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia kolokwium albo kolokwium poprawkowego.

5. Kolokwium oraz kolokwium poprawkowe odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Komisja składa się z 3- 5 osób oraz 1- 2 zastępców powołanych przez okręgową radę adwokacką spośród adwokatów posiadających odpowiednie kwalifikacje merytoryczne. W skład komisji może również wchodzić przedstawiciel innego zawodu prawniczego. Komisji przewodniczy jeden z jej członków wyznaczony przez okręgową radę adwokacką. Okręgowa rada adwokacka może powołać również zastępców członków komisji na wypadek wystąpienia przeszkody w pełnieniu czynności przez członka komisji egzaminacyjnej.

6. Członek komisji egzaminacyjnej może egzaminować z więcej niż jednego przedmiotu.

7. Niedopuszczalna jest zmiana składu komisji w trakcie kolokwium chyba że, dojdzie do tego wskutek okoliczności losowych dotyczących członka komisji egzaminacyjnej.

8. Członek komisji, który sprawował funkcję patrona aplikanta, nie może brać udziału w egzaminowaniu tego aplikanta ani też dokonywać oceny jego pracy pisemnej. Powyższych czynności nie może też dokonywać osoba bliska dla aplikanta.

9. Okręgowa rada adwokacka w zależności od potrzeb może powołać więcej niż jedną komisję egzaminacyjną.

§ 21

1. Kolokwia oraz kolokwia poprawkowe mogą być organizowane w formie pisemnej lub ustnej lub w obu formach łącznie.

2. Kolokwium pisemne może być w formie testowej lub polegać na opracowaniu przez zdającego tematu z zakresu wybranej dziedziny prawa. Dopuszcza się łączenie testu z samodzielnym sporządzeniem odpowiedniego pisma procesowego na podstawie akt adwokackich, sądowych, opracowanego kazusu, jak też z samodzielnym sporządzeniem umowy lub opinii prawnej albo pisemnego opracowania zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia (casusu).

3. Aplikant samodzielnie opracowuje tematy podczas kolokwium pisemnego, może w tym czasie korzystać z tekstów aktów prawnych, zbiorów orzecznictwa oraz literatury prawniczej. Okręgowa rada adwokacka na wniosek kierownika szkolenia może zezwolić na korzystanie przez zdających z komputerów osobistych przy opracowywaniu tematu z zakresu danej dziedziny prawa. Nie jest możliwe korzystanie z wyżej wymienionych form pomocy lub z komputera osobistego, jeśli kolokwium pisemne ma formę testu.

4. Podczas kolokwium w formie ustnej aplikant może korzystać z tekstów prawnych jedynie za zgodą przewodniczącego komisji.

5. Kolokwium w formie ustnej polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych przez zdającego z większej liczby pytań.

6. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium.

7. Okręgowa rada adwokacka może przeprowadzić kolokwium w całości, bądź w części w formie ustnej grupowo, ale tylko w grupach liczących najwyżej 3 osoby. 9

8. Odzwierciedleniem przebiegu kolokwium pisemnego są prace pisemne opatrzone oceną oraz podpisami członków komisji.

9. Z przebiegu części ustnej kolokwium i kolokwium poprawkowego komisja egzaminacyjna sporządza protokół kolokwium oddzielnie dla każdego zdającego, wystawiając osobno oceny z każdego przedmiotu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

10. Oceny wyników kolokwium pisemnego dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji egzaminacyjnej, z których każdy wystawia na piśmie swoją umotywowaną ocenę i przekazuje ją przewodniczącemu komisji. W razie rozbieżności ostateczną ocenę pracy ustala cała komisja.

11. Kolokwium ocenia się w stopniach: niedostateczny, dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący. Stopień niedostateczny choćby z jednej części bądź etapu kolokwium jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego kolokwium i oznacza konieczność powtórnego zdawania całego kolokwium. Sprawdziany mogą być oceniane także bezstopniowo jako "zaliczone bądź niezaliczone". Decyzję o sposobie oceniania danego sprawdzianu podejmuje kierownik szkolenia.

§ 22

1. Na podstawie uzyskanych przez aplikanta zaliczeń z zajęć i przedłożonych zaświadczeń oraz opinii przewidzianych regulaminem, a także po uzyskaniu pozytywnych ocen ze sprawdzianów oraz sprawdzianów poprawkowych, kolokwiów oraz kolokwiów poprawkowych, kierownik szkolenia albo inna osoba wyznaczona przez okręgową radę adwokacką dokonuje zaliczenia roku szkoleniowego.

2. Nie zalicza się roku szkoleniowego w przypadku, gdy aplikant:

a) opuścił w ciągu roku szkoleniowego zajęcia w wymiarze większym niż określony w §18 ust. 3 oraz nie uzyskał zgody okręgowej rady adwokackiej na przystąpienie do sprawdzianu lub kolokwium,

b) nie zaliczył sprawdzianu/sprawdzianu poprawkowego albo kolokwium/kolokwium poprawkowego.

3. Na wniosek aplikanta, który opuścił w ciągu roku szkoleniowego zajęcia w wymiarze większym niż określony w §18 ust. 3 oraz nie uzyskał zgody okręgowej rady adwokackiej na przystąpienie do sprawdzianu lub kolokwium, uzyskał ocenę niedostateczną chociażby z jednego sprawdzianu lub kolokwium poprawkowego, bez usprawiedliwienia nie przystąpił do sprawdzianu, kolokwium, jak też sprawdzianu poprawkowego albo kolokwium poprawkowego, okręgowa rada adwokacka może wyrazić jednorazowo zgodę na powtórzenie roku szkoleniowego. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest uzyskanie pisemnej opinii kierownika szkolenia. W przypadku uzyskania przez aplikanta zgody na powtórzenie roku szkoleniowego nie zalicza się do ustawowego czasu trwania aplikacji roku szkoleniowego zakończonego negatywną oceną z poprawkowego kolokwium lub poprawkowego sprawdzianu.

4. Powtarzanie roku obejmuje uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych planem szkolenia, jak i przystąpienie do kolokwiów przewidzianych programem aplikacji oraz sprawdzianów objętych planem szkolenia. Powtarzanie roku nie obejmuje ponownego uczestniczenia w szkoleniu, o którym mowa w art.76 ust. 1a Prawa o adwokaturze. Aplikant zachowuje prawo, które uzyskał zgodnie z art.77 Prawa o adwokaturze.

§ 23

1. Aplikanci szkoleni w danej izbie adwokackiej zdają kolokwia i sprawdziany oraz kolokwia poprawkowe i sprawdziany poprawkowe w tej izbie.

2. Na wniosek izby adwokackiej, do której należą aplikanci szkolący się w innej izbie, dziekan właściwej okręgowej rady adwokackiej, która prowadzi szkolenie i organizuje kolokwium może z ważnych przyczyn wyrazić zgodę na odbycie kolokwium przez tych aplikantów w ich izbie macierzystej.

3. Okręgowa rada adwokacka organizująca szkolenia, może jednak odmówić zgody aplikantom innych izb adwokackich na odbycie kolokwium w ich izbach, w tym przypadku odpis uchwały doręczany jest izbie, która składała wniosek.

§ 24

1. Na pisemny wniosek aplikanta okręgowa rada podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia aplikanta do innej izby adwokackiej. Warunkiem wyrażenia zgody na przeniesienie do innej izby adwokackiej jest zaliczenie przez aplikanta sprawdzianów oraz kolokwiów objętych planem szkolenia danej izby adwokackiej.

2. Przeniesienie w trakcie trwania roku szkoleniowego może nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

V. Świadczenia dla aplikantów adwokackich 

§ 25

Aplikanci wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami szkolenia mogą otrzymać nagrody indywidualne, które przyznaje okręgowa rada adwokacka na wniosek kierownika szkolenia. Nagrody przyznawane są najwcześniej po pierwszych dwóch semestrach szkoleniowych.

§ 26

Naczelna Rada Adwokacka może utworzyć fundusz aplikancki, którego zasady funkcjonowania określi odrębna uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

VI. Samorząd aplikancki 

§ 27

1. Aplikanci każdego roku szkoleniowego danej izby adwokackiej wybierają spośród siebie na okres jednego roku starostę i jego zastępcę, którzy utrzymują stały kontakt z kierownikiem szkolenia.

2. W izbach adwokackich, w których istnieją grupy aplikantów, każda z grup wybiera starostę i jego zastępcę.

3. Starostowie poszczególnych lat wybierają spośród siebie przewodniczącego samorządu aplikanckiego, który reprezentuje aplikantów przed organami izby.

§ 28

1. Wszyscy starostowie wybrani dla poszczególnych lat i grup tworzą samorząd aplikancki.

2. Samorząd aplikancki podejmuje decyzje większością głosów, z zastrzeżeniem, iż starostom jednego roku przysługuje jeden głos, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos starosty ostatniego roku. W przypadku równości głosów starostów grup, decyduje głos starosty roku.

3. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Szkolenia starostowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji ds. Szkolenia Aplikantów, a na zaproszenie dziekana starostowie poszczególnych lat mogą uczestniczyć w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej.

§ 29

Do zadań samorządu aplikanckiego należy w szczególności:

a) przedstawienie okręgowej radzie adwokackiej- za pośrednictwem kierownika szkolenia wszelkich wniosków dotyczących szkolenia aplikanckiego i innych spraw związanych z odbywaniem aplikacji,

b) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,

c) działanie na rzecz integracji aplikantów.

VII. Koszty szkolenia i opłaty

§ 30

1. Aplikacja adwokacka jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów adwokackich i kolokwiów pokrywane są z wyodrębnionej pozycji w budżecie okręgowych rad adwokackich.

2. Obowiązek ponoszenia opłat pokrywających koszty szkolenia obciąża aplikanta adwokackiego. Koszt szkolenia aplikanta może być pokryty, po uzyskaniu zgody okręgowej rady adwokackiej przez podmiot, z którym aplikant posiada stosowną umowę. Kopię umowy aplikant adwokacki przedkłada okręgowej radzie adwokackiej.

3. Aplikant wnosi opłatę za każdy rok szkoleniowy najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem roku szkoleniowego. Jeżeli data podjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów uniemożliwia zachowanie tego terminu aplikant wnosi opłatę w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

4. Aplikantów obciąża obowiązek uiszczenia składki rocznej na potrzeby izby.

5. Zaległości w uiszczaniu opłaty rocznej lub składki rocznej przekraczające 2 miesiące stanowią podstawę do wszczęcia przeciwko aplikantowi postępowania dyscyplinarnego oraz niedopuszczenia do kolokwium.

VIII. Przepisy przejściowe końcowe

§ 31

1. Traci moc Uchwała NRA nr 22/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu aplikacji adwokackiej zmieniona uchwałą NRA nr 24/2008 z dnia 4 października 2008 r., uchwałą NRA nr 47/2009 z dnia 4 kwietnia 2009 r., uchwałą NRA nr 55/2009 z dnia 12 września 2009 r. (tekst jednolity Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu aplikacji adwokackiej z dnia 22 września 2009 r., K. Adw Nr 9, poz. 1), z tym zastrzeżeniem, że aplikacja aplikantów, którzy rozpoczęli aplikację w 2009 roku trwa 3 lata i 6 miesięcy i nie stosuje się do nich §6 ust.1 zdanie 1 niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

SKŁADKI SAMORZĄDOWE

Uchwała Zgromadzenia 02 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 2/2023


Zgromadzenia Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu z dnia 02.06.2023 r.
Zgromadzenie Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu na podstawie art. 40 pkt 3 Ustawy Prawo o Adwokaturze uchwala roczną składkę na samorząd:

1/ Od adwokatów wykonujący zawód w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie będącymi emerytami w kwocie:
- 2280,00 zł - miesięcznie 190,00 zł.
(wysokość składki nie obejmuje wybranego wariantu ubezpieczenia OC)

2/ Od adwokatów wykonujących zawód w niepełnym wymiarze czasu pracy będących emerytami w kwocie:
- 1.740,00 – miesięcznie 145,00 ( wysokość składki nie obejmuje wybranego wariantu ubezpieczenia OC i jest ewidencjonowana od momentu złożenia stosownego oświadczenia)

3/ Od adwokatów – emerytów nie wykonujących zawodu – nie
pobierać składek samorządowych ( od momentu złożenia
stosownego oświadczenia)

4/ Od pozostałych osób wpisanych na listę adwokatów Izby w kwocie:
- 1.320,00 zł rocznie – miesięcznie 110,00 zł (dotyczy adwokatów i osób z innych zawodów prawniczych, którzy złożyli ślubowanie, a nie rozpoczęli prowadzenia działalności)
5/ Od aplikantów adwokackich w kwocie:
- 660 zł rocznie - składka miesięczna 55,00 zł

1. Od prawników wpisanych na listę prawników zagranicznych Izby w kwocie:
- 1.320,00 zł rocznie – miesięcznie 110,00 zł

Składki na samorząd winny być wpłacane na konto ORA w Toruniu, w BGŻ w nieprzekraczalnym terminie do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc

na nr konta: 93-2030-0045-1110-0000-0386-7470

 

UCHWAŁY ORA W TORUNIU

Uchwała nr 6/2021 Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu z dnia 04.02.2021r. w sprawie opłaty za aplikację adwokacką

Uchwała nr 6/2021 Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu z dnia 04.02.2021r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu w składzie:

1. Adw. Wiktor Indan-Pykno – Dziekan ORA w Toruniu,
2. Adw. Janusz Bołądź – V-ce Dziekan ORA w Toruniu,
3. Adw. Dariusz Kłos – V-ce Dziekan ORA w Toruniu,
4. Adw. dr Tadeusz Felski – Skarbnik ORA w Toruniu,
5. Adw. Filip Węgierski – Sekretarz ORA w Toruniu,
6. Adw. Piotr Domański – Z-ca Sekretarza ORA w Toruniu,
7. Adw. Bogdan Rudy – Członek ORA w Toruniu,
8. Adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska – Członek ORA w Toruniu,
9. Adw. Włodzimierz Marczuk – Członek ORA w Toruniu.

działając na podstawie art. 76b ust.4 ustawy i ar. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. tj. Dz. U. 2020. Poz. 1651t.j.oraz art. 14 hb Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 374.

Postanowiła

opłatę roczną za rok 2021z tytułu odbywania aplikacji adwokackiej w kwocie 5.850,00.zł., do której uiszczenia zobowiązani są aplikanci adwokaccy Kujawsko –Pomorskiej Izby Adwokackiej rozłożyć na 4 raty:

- I rata w kwocie 1462,50 zł. płatna do dnia 30 marca2021r.,
- II rata w kwocie 1462,50 zł. płatna do dnia 30 czerwca2021r.,
- III rata w kwocie 1462,50 zł. płatna do dnia 30 września2021r.,
- IV rata w kwocie 1462,50 zł. płatna do 31 grudnia2021r.,

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 76b ust. 4 prawa o adwokaturze okręgowa rada adwokacka może zwolnić aplikanta adwokackiego od ponoszenia opłaty, o której mowa w ust.3, w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty. Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, 16aplikantów adwokackich zwróciło się z wnioskami o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu odbywania aplikacji adwokackiej za rok 2021. Mając na uwadze ilość a także zasadność powyższych wniosków i biorąc pod uwagę znaczną wysokość opłaty za aplikację adwokacką, celem ułatwienia odbycia aplikacji przez aplikantów Kujawsko –Pomorskiej Izby Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu stoi na stanowisku, iż jedyną właściwą decyzją jest rozłożenie aplikantom adwokackim opłaty rocznej z tytułu odbywania aplikacji na 4 równe raty.

Głosowało łącznie (9) dzięwięć osób. Oddano (5) głosów ważnych i cztery nieważne. Dwie (2) osoby głosowały przed terminem głosowania i dwie (2) po terminie głosowania, w tym - pięć (5) głosów „ZA”, „PRZECIW” – zero (0), nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie uiszczenia opłaty za aplikację w 2020 r.

Uchwała nr 13/2020
Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu z dnia 31.01.2020 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu działając na podstawie art. 76b ust.4 ustawy i ar. 44 ust. 1  Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. tj. Dz. U. 2018 poz. 1184  t.j.  z póz. zm. postanowiła:

opłatę roczną za rok 2020  z tytułu odbywania aplikacji adwokackiej w kwocie  5.850,00.zł., do której uiszczenia zobowiązani są aplikanci adwokaccy Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej rozłożyć na 4 raty:


•    I rata w kwocie 1462,50 zł. płatna do dnia 31 marca 2020 r.,
•    II rata w kwocie 1462,50  zł.  płatna do dnia 30 czerwca 2020 r.,
•    III rata w kwocie 1462,50 zł.  płatna do dnia 30 września 2020 r.,
•    IV rata w kwocie 1462,50 zł.  płatna do 31 grudnia 2020 r.,

UZASADNIENIE
    
    Zgodnie z treścią art. 76b ust. 4 prawa o adwokaturze okręgowa rada adwokacka może zwolnić aplikanta adwokackiego od ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 3, w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.
    
    Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, 17 aplikantów adwokackich zwróciło się z wnioskami  o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu odbywania aplikacji adwokackiej za rok 2020. Mając na uwadze ilość a także zasadność powyższych wniosków i biorąc pod uwagę znaczną  wysokość opłaty za aplikację adwokacką, celem ułatwienia odbycia aplikacji przez aplikantów Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu stoi na stanowisku, iż jedyną właściwą decyzją jest rozłożenie aplikantom adwokackim opłaty rocznej z tytułu odbywania aplikacji na 4 równe raty.  Wobec powyższego, w wyniku głosowania tajnego, podjęto uchwałę jak w sentencji.
 

Uchwała nr 73/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu z dnia 18.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 137/2015 z dnia 26.11.2015 r.

Uchwała nr 73/ 2016r.
Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
z dnia 18 maja 2016r...


Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu w składzie:
1. adw. Wiktor Indan-Pykno Dziekan
2. adw. Janusz Bołądź Wicedziekan
3. adw. Dariusz Kłos Wicedziekan
4. adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska Sekretarz
5. adw. Ryszard Szczygielski Rzecznik Dyscyplinarny
6. adw. Adam Tusch Skarbnik
7. adw. Grzegorz Kaźmierczak Członek
8. adw. Ryszard Tomczewski Członek
9. adw. Piotr Domański Członek


na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016r.
działając na podstawie art. 44 ust. 1 i 3 , ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. tj. Dz. U. 2015 poz. 615) w głosowaniu jawnym jednogłośnie
postanowiła


1. zmienić uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej nr 137/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w pkt 1 w ten sposób, nadając mu brzmienie następujące:
zwolnić koleżanki Adwokatki i Aplikantki Adwokackie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu z obowiązku uiszczania składek samorządowych z wyłączeniem składek z tytułu OC, na okres pozostawania na urlopie macierzyńskim , o ile nie prowadzą w tym okresie działalności zarobkowej.


2. dodać pkt 3. poprzez ustalenie, że
ulga określona w pkt 1 ma zastosowanie odpowiednio do członków Izby korzystających z urlopu „tacierzyńskiego”.

Uchwała nie podlega zaskarżeniu

Uchwała ORA w Toruniu Nr 137/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania składek samorządowych po urodzeniu dziecka.

Uchwała nr 137/ 2015r.
Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
z dnia 26 listopada 2015r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu w składzie:


1. adw. Wiktor Indan-Pykno Dziekan
2. adw. Dariusz Kłos Wicedziekan
3. adw. Janusz Bołądź Wicedziekan
4. adw. Ryszard Szczygielski Rzecznik Dyscyplinarny
5. adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska Sekretarz
6. adw. Monika Grzywacz Członek
7. adw. Grzegorz Kaźmierczak Członek
8. adw. Jacek Krężelewski Członek
9. adw. Adam Tusch Skarbnik


na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2015r.
podstawie art. 44 ust. 1 i 3 , ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. tj. Dz. U. 2015 poz. 615) w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwaliła co następuje:


1. zwolnić koleżanki Adwokatki i Aplikantki Adwokackie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu z obowiązku uiszczania składek samorządowych z wyłączeniem składek z tytułu OC, na okres 6 miesięcy licząc od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka.
2. możliwość skorzystania ze zwolnienia ustanowionego w pkt 1 następuje na uzasadniony wniosek zainteresowanych, złożony przed upływem terminu przysługującego zwolnienia.


Uzasadnienie


Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu, podjęła decyzję o ustanowieniu zwolnienia dla młodych matek w płatnościach składek na rzecz samorządu, mając na uwadze przede wszystkim dobro koleżanek Adwokatów oraz Aplikantek Adwokackich, które z oczywistych względów po urodzeniu dziecka nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Okoliczność ta w oczywisty sposób wpływa negatywnie na możliwości zarobkowe i finansowe w ogóle, a w tym na możność uiszczania składek na rzecz samorządu.
Postanowiono ustalić, że czasokres trwania zwolnienia wynosić będzie 6 miesięcy i liczony będzie od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła data urodzenia dziecka. Nadto zwolnienie będzie miało zastosowanie, po złożeniu stosownego wniosku wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka. Ustanowione zwolnienie nie wpłynie negatywnie w znaczący sposób na dyscyplinę finansową Izby, a nadto jest zgodne z przyjętymi powszechnie w porządku prawnym założeniami a także koresponduje z realizacją polityki prorodzinnej Państwa.
Uchwała nie podlega zaskarżeniu.

Uchwała ORA z 30.01.2014r.

Uchwała nr 47/2014

Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

z dnia 30 stycznia 2014r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu w składzie:

 1. adw. Wiktor Indan – Pykno – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
 2. adw. Janusz Bołądź – Wicedziekan
 3. adw. Dariusz Kłos - Wicedziekan
 4. adw. Izabela Beszczyńska – Kowalska – Sekretarz
 5. adw. Adam Tusch – Skarbnik
 6. adw. Ryszard Szczygielski – Rzecznik Dyscyplinarny
 7. adw. Monika Grzywacz – członek
 8. adw. Grzegorz Kaźmierczak – członek
 9. adw. Jacek Krężelewski - członek
 10. adw. Ryszard Tomczewski – członek

na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 roku, działając na podstawie art. 44 ust.1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. tj. Dz. U. 2009 nr 146 poz.1188

postanowiła

 1. ustalić wskaźnik w wysokości 35 % kosztów ogólnych Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu podlegających rozliczeniu z wpływami za odpłatne szkolenie aplikantów adwokackich na rok 2014
 2. ustalić, od dnia 1 stycznia 2014r. zasadę zaliczania wpłat adwokatów z tytułu składek OC i na rzecz samorządu adwokackiego w ten sposób, że w  przypadku braku wskazania tytułu wpłaty, w pierwszej kolejności będzie ona podlegać zaliczeniu na poczet płatności z tytułu OC, a następnie na poczet składek samorządowych

uzasadnienie

                Wprowadzone przez ustawodawcę  na przełomie ostatnich lat zmiany do ustawy prawo o adwokaturze w zakresie zasad przyjmowania i przebiegu aplikacji adwokackiej wpłynęły znacząco na funkcjonowanie Izby Adwokackiej w kontekście realizacji zadań administracyjnych i organizacyjnych. Znaczne zwiększenie  liczby aplikantów w ostatnich latach w istotny sposób wpływa na wzrost kosztów samorządu. Prowadzone wyliczenia wskazują, że wskaźnik kosztów ogólnych Toruńsko-Włocławskiej Izby Adwokackiej  kształtuje się na poziomie 35% kosztów rzeczywistych. Dlatego też wskaźnik w takiej wysokości powinien stanowić element kalkulacyjny, który wyraża kwotę ogólnych kosztów podlegających rozliczeniu z wpływami za odpłatne szkolenie aplikantów.

                Odnotowano wzrost zadłużenia członków naszej Izby wynikający z braku wpłat na składki samorządowe i OC. Brak jest narzędzi prawnych w ustawie Prawo o adwokaturze, prowadzących skutecznie do zdyscyplinowania członków Izby do bieżącego regulowania opłat z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC.  Przepis art. 44 ust. 3  dotyczy wyłącznie możliwości zawieszenia w czynnościach zawodowych w przypadku braku składek samorządowych. 
W oparciu o powyższe, ORA podjęła decyzję o zaliczaniu wpłat. Przy czym, dotyczyć to będzie przypadków, w których wpłacający nie określi tytułu wpłaty. Działanie to  zmierza do podniesienia dyscypliny finansowej członków Izby. Wobec powyższego orzeczono jak 
w sentencji.

 

Uchwała nie podlega zaskarżeniu

 

Otrzymują:

1.   NRA

2. a/a

Uchwała ORA z 23.10.2014r. 26.01.2015

Uchwała nr 164/2014
Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
z dnia 23 października 2014r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu w składzie:

 1. adw. Wiktor Indan – Pykno – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
 2. adw. Janusz Bołądź - Wicedziekan
 3. adw. Dariusz Kłos – Wicedziekan
 4. adw. Adam Tusch – Skarbnik
 5. adw. Ryszard Szczygielski – Rzecznik Dyscyplinarny
 6. adw. Monika Grzywacz – członek
 7. adw. Grzegorz Kaźmierczak – członek
 8. adw. Jacek Krężelewski – członek
 9. adw. Ryszard Tomczewski - członek

na posiedzeniu w dniu 23 października 2014r., działając w oparciu o treść art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. tj. Dz. U. 2009 nr146 poz.1188, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie postanowiła przyjąć stanowisko następującej treści:

W związku z nowelizacją przepisów procedury karnej – dokonanych Ustawą  o zmianie ustawy- Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września (2013r. Dz. U. 2013r, poz 1247), zawierającą w art. 5 zasadniczą zmianę dotyczącą art. 8 ust 6 ustawy o radcach prawnych polegającą na przyznaniu radcom prawnym uprawnienia do wykonywania zadań obrończych w procesie karnym, Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu działając w wykonaniu ustawowego obowiązku współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, wynikającego  z treści art. 1 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze ,a także w trosce o  przestrzegania zasad równości wobec prawa wynikających z art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskie, jak również w imię dobra wymiaru sprawiedliwości, stabilności i spójności systemu prawa, popiera stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zawarte w Uchwale z dnia 25 września 2014r. 

Uchwała Nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 02.07.2013r. - obow. od 01.08.2013r 05.08.2013

Nowe wzory legitymacji – ale bez rewolucji i konieczności wymiany.

Na posiedzeniu 2 lipca 2013 r. Prezydium NRA podjęło, opracowaną przez adwokata Rafała Dębowskiego, przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej NRA, uchwałę o zmianie uchwały nr 75/2010 w sprawie określenia wzorów legitymacji adwokackich, zastępując dotychczasową treść uchwały nową. Celów nowelizacji było kilka.

Przede wszystkim zamierzeniem Prezydium NRA było jednoznaczne przesądzenie charakteru legitymacji. W nowej uchwale przesądzono, iż legitymacja adwokacka jest dokumentem potwierdzającym członkostwo adwokata w danej izbie. Odstąpiono tym samym od niezbyt dobrze przyjętej legitymacji dla adwokata niewykonującego zawodu, co było również uzasadnione tym, iż zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Sprawiedliwości, weryfikacja prawa wykonywania zawodu na użytek organów wymiaru sprawiedliwości odbywać się będzie na zasadzie regularnego internetowego odpytywania baz systemu KRAiAA.

Po wtóre nowa uchwała wprowadza do obrotu legitymacje dla prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej, wpisanych na listy prowadzone przez poszczególne rady adwokackie. Do tej pory nasi koledzy, będący członkami izby, nie posiadali legitymacji. Stan taki nie znajdował żadnego merytorycznego uzasadnienia, a nadto powodował niepotrzebne utrudnienia wykonywania czynności zawodowych. Świadomym zabiegiem Prezydium NRA było również odstąpienie od wydawania legitymacji prawnikom zagranicznym spoza obszaru Unii Europejskiej. Wydaje się, że dla tej grupy zawodowej, z uwagi na specyfikę regulacji ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczające będą zaświadczenia o wpisie na listę, wydawane przez okręgowe rady adwokackie w trybie przepisów KPA.

Przy okazji noweli Prezydium zadbało o to, by usunąć słabości starych wzorów legitymacji. Dlatego wprowadzono numer własny legitymacji oraz datę ważności legitymacji. Życie pokazało bowiem, że właśnie tych dwóch informacji brakuje na naszych legitymacjach.

Co ważne, Prezydium NRA przyjęło ewolucyjny model wymiany legitymacji, aby nie narażać nikogo na dodatkowe koszty, czy też perturbacje związane z koniecznością wymiany legitymacji. Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 zachowują więc ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania. Wszyscy ci, którzy posiadają stare legitymacje nie mają potrzeby ich wymiany na nowe.

Uchwała nr 116/2013 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r.” 

UCHWAŁA NR 116/2013

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 2 lipca 2013 r.  

w sprawie zmiany Uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku

w sprawie legitymacji adwokackich

Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 146, poz. 1188 z 2009 r. z późn. zm.) Prawo o adwokaturze oraz § 16 pkt 1) w zw.
z § 13 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r., zmienia się treść Uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się poniższymi postanowieniami:

§ 1

1. Legitymacja oznaczona znakiem Adwokatura Polska, jest dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz jest adwokatem, członkiem danej izby adwokackiej.

2. Legitymacja adwokacka, opatrzona numerem, zawiera dane osobowe adwokata (imię, nazwisko), fotografię, numer wpisu na listę adwokatów, datę wydania oraz datę jej ważności, a nadto podpis właściwego dziekana. Na legitymacji umieszczony jest mikroprocesor stykowy służący m.in. do przechowywania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz innych danych posiadacza legitymacji. (Wzór nr 1)

3. Międzynarodowa legitymacja adwokacka zawiera ponadto dane Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz jej godło (Wzór nr 4).

4. Adwokat może wystąpić o wydanie mu legitymacji nie zawierającej mikroprocesora stykowego (Wzór nr 3).

5. Legitymacja jest wykonana techniką poliwęglanową w technologii PCP (policarbonate color personalization).

§ 2

W sprawach legitymacji adwokackich właściwa jest okręgowa rada adwokacka izby, w której członkiem jest dany adwokat.

§ 3

Na wniosek adwokata właściwa rada wydaje adwokatowi dodatkowo międzynarodową legitymację adwokacką (Wzór nr 4).

§ 4

Legitymacja wydawana jest bezpośrednio po złożeniu przez adwokata ślubowania oraz innych koniecznych wypadkach.

§ 5

1. Adwokat jest zobowiązany zachować szczególną pieczę nad legitymacją.

2. Adwokat posługuje się legitymacją w celach związanych z wykonywaniem zawodu lub wykazaniem przynależności do danej izby. W szczególności legitymacja może służyć do weryfikowania obecności adwokata na zajęciach organizowanych przez rady.

3. W razie utraty legitymacji adwokat jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie właściwą radę.

§ 6

Wzory legitymacji określa załącznik do uchwały.

§ 7

Legitymacja zachowuje ważność przez 10 lat.

§ 8

Legitymacja podlega wymianie w razie:

1) upływu okresu jej ważności,

2) zmiany danych w niej zawartych,

3) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 9

Legitymacja traci ważność w wypadku skreślenia z listy adwokatów lub aplikantów adwokackich.

§ 10

1. Koszty wydania legitymacji ponosi adwokat. Właściwa rada może pokrywać koszty jej wydania, a w szczególności pokrywać je tymczasowo.          
2. Naczelna Rada Adwokacka na stronie internetowej (www.nra.pl) opublikuje adresy okręgowych rad adwokackich, do których znalazca legitymacji powinien ją zwrócić.

§ 11

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich (Wzór nr 2) oraz prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej (Wzór nr 5).

§ 12

Legitymacje wydawane na podstawie Uchwały nr 75/2010 w dotychczasowym wzorze zachowują ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Andrzej Zwara)

Adw. Andrzej Zwara

wzory w formacie pdf do pobrania tutaj

Uchwała nr 63/2012 Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu w sprawie ustanowienia wyróżnienia za zasługi dla Izby 12.10.2012

Uchwała nr 63/2012

Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

z dnia 20   września 2012

w  sprawie ustanowienia  wyróżnienia za zasługi dla Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej 
w  Toruniu

I

                 Ustanawia się  wyróżnienie „Zasłużony Dla Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu”, które będzie  przyznawane za działania na rzecz izby , realizacji celów adwokatury w zakresie obrony praw i wolności obywatelskich oraz  niesienie pomocy potrzebującym.

                Wyróżnienie  jest w postaci „Złotej Papugi”, ceramicznej statuetki  wysokości 20 cm.

                Tryb i zasady przyznawania wyróżnienia określa niniejsza  uchwała.

II

                Wyróżnienie przyznawane jest w szczególności za:

                a/ wzorową i długotrwałą pracę zawodową adwokata,

                b/ aktywną działalność w samorządzie zawodowym,

                c/ osiągnięcia naukowe i publicystyczne w zakresie stosowania prawa,

                d/ działalność publiczną, zwłaszcza w obszarze obrony praw i wolności obywatelskich,

                e/ działalność pro bono

               f/  zasługi dla adwokatury polskiej

III

                Wyróżnienie przyznaje Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Zgromadzenia Izby podjętej w drodze aklamacji. Jeżeli  1/3 uczestników Zgromadzenia  zgłosi sprzeciw, to kwestia przyznania wyróżnienia podlega rozstrzygnięciu w drodze głosowania na zasadach ogólnych.

IV

                W roku przyznaje się wyróżnienia w liczbie 3 – 5   statuetek.

                Wręczenie wyróżnienia dokonuje Dziekan Izby lub osoba przez niego upoważniona.

V

                Przyznanie wyróżnienia odnotowuje się w aktach osobowych adwokata.                         

VI

                Przyznanie wyróżnienia ORA może połączyć z przyznaniem nagrody pieniężnej.

                Wyróżnienie może stanowić  dla ORA podstawę do wystąpienia do Prezydium NRA  z wnioskiem o przyznanie odznaki „Adwokatura Zasłużonym”

VII

                Pozbawienie wyróżnienia  może nastąpić z powodu dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu sprzecznego z zasadami etyki i godności zawodu lub celami adwokatury, albo godzącego  w dobre imię adwokatury bądź interesy izby.

                Pozbawienie wyróżnienia następuje na podstawie uchwały ORA w Toruniu.

                Odwołanie od uchwały ORA o pozbawieniu wyróżnienia można wnieść  do  Zgromadzenia Izby, w terminie do 14 dni, przed ustaloną datą posiedzenia. Od uchwały Zgromadzenia odwołanie nie przysługuje.

VIII

                Prezes Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny ORA zobowiązani są do powiadomienia ORA o istnieniu przyczyn uzasadniających pozbawienie wyróżnienia. 

IX

                ORA prowadzi ewidencję przyznawanych wyróżnień. 

X

                Wzór wyróżnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

XI

                Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia.

Uchwała 70/2012 w sprawie zmiany uchwały 57/2011 dot. Doskonalenia zawodowego - obow. od 01.04.2012 28.06.2012

UCHWAŁA NR 70/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 19 listopada 2011 roku - „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”

Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. „h” Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo 
o Adwokaturze” (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, 
z późn. zm.
) oraz art. 13, art. 14 w zw. z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w R.P. (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1

 1. We wstępie (preambule) uchwały skreśla się słowa: „i prawników zagranicznych z Unii Europejskiej wpisanych na listę adwokatów”.
 2. W § 1 uchwały skreśla się słowa: „oraz prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej wpisanego na listę adwokatów (dalej jako „prawnik z UE”)”.
 3. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego”.
 4. W § 3 uchwały skreśla się słowa: „i prawnika z UE”.
 5. W § 4 uchwały skreśla się słowa:  „prawnik z UE”.
 6. W § 18 uchwały skreśla się słowa:  „i prawnicy z UE”.
 7. W § 22 uchwały skreśla się słowa: „i prawników z UE”.
 8. W § 23 uchwały skreśla się słowa: „prawnik z UE”, zaś wyraz „adwokat” zastępuje się wyrazem „adwokaci”.
 9. W § 24 ust. 2 uchwały skreśla się słowa: „w tym dniu”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko

Uchwała w sprawie legitymacji adwokackich - obow. od 05.10.2010 28.06.2012

UCHWAŁA NR 75/2010

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie legitymacji adwokackich


Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 146, poz. 1188 z 2009 r. z późn. zm.) Prawo o adwokaturze oraz § 16 pkt 1) w zw. z § 13 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 26 listopada 1986 r. z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1 

1. Legitymacja oznaczona znakiem Adwokatura Polska, jest dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz jest adwokatem.

2. Legitymacja opatrzona numerem i datą wydania zawiera dane osobowe adwokata (imię, nazwisko, datę urodzenia), fotografię, numer aktualnego wpisu do izby adwokackiej oraz datę jej ważności. Jest ona podpisana przez właściwego dziekana.

3. „Europejska” legitymacja adwokacka zawiera ponadto dane Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz jej godło.

4. Na legitymacji umieszczony jest mikroprocesor stykowy, służący do przechowywania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz innych danych posiadacza legitymacji.

Wyjątek stanowi legitymacja adwokata niewykonującego zawodu.

5. Legitymacja jest wykonana techniką poliwęglanową w technologii PCP (policarbonate color personalization).

§ 2

W sprawach legitymacji adwokackich właściwym jest dziekan i okręgowa rada adwokacka izby, w której jest wpisany adwokat.

§ 3

Na wniosek adwokata właściwa rada wydaje:

1) dodatkowo legitymację europejską,

2) legitymację wg wzoru nr 1 zamiast nr 2, dotyczącego adwokata niewykonującego zawodu.

§ 4

Legitymacja wydawana jest bezpośrednio po złożeniu przez adwokata ślubowania oraz innych koniecznych wypadkach.

§ 5

1. Adwokat jest zobowiązany zachować szczególną pieczę nad legitymacją.

2. Adwokat może posługiwać się legitymacją wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem zawodowych czynności adwokackich.

3. W razie utraty legitymacji adwokat jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie właściwą radę.

§ 6

Wzory legitymacji określa załącznik do uchwały.

§ 7

Legitymacja zachowuje ważność przez 10 lat.

§ 8

Legitymacja podlega wymianie w razie:

1) upływu okresu jej ważności,

2) zmiany danych w niej zawartych,

3) uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 9

Legitymacja traci ważność w wypadku skreślenia z listy adwokatów lub aplikantów adwokackich.

§ 10

1. Koszty wydania legitymacji ponosi adwokat. Właściwa rada może pokrywać koszty jej wydania, a w szczególności pokrywać je tymczasowo.

2. Naczelna Rada Adwokacka na stronie internetowej (www.nra.pl) opublikuje adresy okręgowych rad adwokackich, do których znalazca legitymacji powinien ją zwrócić.

§ 11

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich.

§ 12

Dotychczasowa legitymacja traci ważność z dniem 31 października 2010 r.

§ 13

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 69/2010 z dnia 13.07.2010 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Krzysztof Boszko)

adw. Krzysztof Boszko

Załączniki do uchwały:

1. Wzór legitymacji adwokackiej.

2. Wzór legitymacji adwokata niewykonującego zawodu.

3. Wzór adwokackiej legitymacji europejskiej.

4. Wzór legitymacji aplikanta adwokackiego.

Uchwała o doskonaleniu zawodowym adwokatów - obow. od 01.01.2012 28.06.2012

Uchwała nr 57/2011

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 listopada 2011 r.

„O doskonaleniu zawodowym adwokatów” 

Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. „h” Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo o Adwokaturze” (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 13, art. 14 w zw. z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w R.P. (Dz. U. z 2002 r., Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Najwyższe kwalifikacje zawodowe adwokata, obok kwalifikacji etycznych, stanowią warunek, a jednocześnie gwarancję realizacji jego społecznej roli w Rzeczypospolitej Polskiej i w zjednoczonej Europie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego adwokata. Realizacja tego prawa i obowiązku następuje poprzez samokształcenie oraz udział adwokatów i prawników zagranicznych z Unii Europejskiej wpisanych na listę adwokatów w różnych formach szkolenia, w tym zwłaszcza organizowanych przez samorząd adwokacki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Obowiązkiem adwokata oraz prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej wpisanego na listę adwokatów (dalej jako „prawnik z UE”) jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez samorząd adwokacki lub w innych formach przewidzianych w Uchwale, określanym dalej jako obowiązek doskonalenia zawodowego. 2

§ 2.

1. Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Aplikanci adwokaccy mają prawo uczestniczyć w szkoleniu zawodowym adwokatów na zasadach określonych Uchwałą.

§ 3.

Dziekan okręgowej rady adwokackiej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić adwokata i prawnika z UE w całości lub w części z obowiązku doskonalenia zawodowego w danym roku kalendarzowym.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 4.

Adwokat, prawnik z UE spełnia obowiązek doskonalenia zawodowego w następujących formach:

(a) poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury;

(b) poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach organizowanych przez inne instytucje, niż samorząd zawodowy adwokatury;

(c) poprzez samokształcenie, które wyraża się bądź w przygotowaniu i publikacji opracowania o charakterze naukowym oraz publicystyczno-prawnym, bądź w przygotowaniu i przeprowadzeniu wystąpienia w ramach form szkolenia, o których mowa w punktach (a) lub (b).

§ 5.

Przedmiotem doskonalenia zawodowego, w formach określonych w § 4, są w szczególności: 3

(a) poszczególne dziedziny prawa, w tym praktyka jego stosowania;

(b) teoria państwa i prawa;

(c) zagadnienia prawno-porównawcze;

(d) zagadnienia etyki adwokackiej;

(e) ogólne umiejętności prawnicze, takie jak zagadnienia metod wykładni prawa, zagadnienia wystąpień publicznych i retoryki, nauka obcego języka prawniczego;

(f) zagadnienia specjalistyczne związane z wykonywaniem zawodu adwokata lub których znajomość może być przydatna przy wykonywaniu zawodu adwokata, np. z zakresu kryminalistyki, rzeczoznawstwa;

(g) zagadnienia adaptacji do wymagań klientów i rynku usług prawnych, przez co należy rozumieć m.in. zagadnienia związane z organizacją pracy adwokata, organizacją kancelarii prawnej, informatyzacją i wykorzystaniem nowych technologii, opodatkowaniem usług świadczonych przez adwokatów, marketingiem usług prawniczych, kontaktów z klientami.

§ 6.

Instytucje, o których mowa w § 4 pkt (b), to wszelkie instytucje zapewniające prawidłowy poziom szkolenia zawodowego, w szczególności:

(a) uniwersytety i inne szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne oraz inne instytucje zajmujące się nauką prawa lub pracą badawczą w dziedzinach prawniczych;

(b) instytucje specjalizujące się w organizowaniu szkoleń, seminariów i konferencji;

(c) instytucje rekomendowane przez władze adwokatury;

(d) inne samorządy zawodowe prawników;

(e) organizacje zrzeszające prawników, takie jak np. IBA, UIA, AIJA, INTA, ICCA, ILA, CBBE;

(f) izby handlowe;

(g) instytucje arbitrażowe;

(h) organizacje rządowe i pozarządowe, a także inne organizacje międzynarodowe.

§ 7.

Za udział w szkoleniu uważa się również uczestnictwo w wykładzie internetowym i innych formach e-learningu, organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatów.

§ 8.

Dziekan okręgowej rady adwokackiej może uznać udział w wewnętrznym szkoleniu organizowanym przez kancelarię adwokacką lub kancelarię z udziałem adwokatów i radców prawnych za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, o ile dziekan został powiadomiony na co najmniej 14 dni naprzód o szkoleniu, jego miejscu, czasie i programie oraz umożliwiono udział przedstawiciela okręgowej rady adwokackiej w szkoleniu. Wykonany i przedstawiony dziekanowi program szkolenia musi spełniać wymagania określone w § 5.

§ 9.

Przygotowanie i publikacja opracowania stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

(a) opracowanie dotyczy zagadnień określonych w § 5;

(b) opracowanie jest skierowane do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa;

(c) opracowanie zostało opublikowane w formie książkowej, czasopiśmie prawniczym, czasopiśmie naukowym lub w inny sposób.

§ 10.

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli dotyczy zagadnień określonych w § 5. Za wystąpienie 5

w rozumieniu niniejszej Uchwały rozumie się w szczególności wykład, udział w dyskusji panelowej, przeprowadzenie ćwiczeń lub zajęć praktycznych.

§ 11.

Doskonalenie zawodowe, w formach określonych w Uchwale, zrealizowane za granicą, jest równoznaczne z wykonaniem obowiązku doskonalenia zawodowego w rozumieniu Uchwały.

 

ZASADY ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ I INNYCH FORM REALIZACJI OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZEZ SAMORZĄD ADWOKACKI 

§ 12.

1. Okręgowa rada adwokacka organizuje szkolenia zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. Obowiązek ten okręgowa rada adwokacka może zrealizować, organizując szkolenia we własnym zakresie lub zlecić ich przeprowadzenie uniwersytetom lub innym wyspecjalizowanym instytucjom. Szkolenia powinny zostać zorganizowane w sposób zapewniający zróżnicowanie ich tematyki.

2. Okręgowa rada adwokacka składa Naczelnej Radzie Adwokackiej roczne sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia zawodowego w terminie do 31 stycznia następnego roku. Sprawozdanie powinno obejmować informację na temat zorganizowanych zajęć szkoleniowych, w szczególności osób prowadzących zajęcia, tematów zajęć oraz liczby adwokatów w nich uczestniczących.

3. Okręgowe rady adwokackie mogą organizować szkolenia wspólne dla adwokatów danych izb.

4. Okręgowe rady adwokacki są zobowiązane do wymiany informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie organizacji szkoleń.

§ 13.

Okręgowa rada adwokacka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące szkoleń, o których mowa w § 4 a i b, a także przekazuje je w sposób zwyczajowo przyjęty tak, aby mogły one dotrzeć do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich izby.

§ 14.

Naczelna Rada Adwokacka może uchwalić wiążące zalecenia dotyczące tematyki szkoleń organizowanych przez okręgowe rady adwokackie w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w § 4 a i b.

§ 15.

Naczelna Rada Adwokacka może samodzielnie lub z innymi podmiotami organizować szkolenia, a także może podejmować inne działania służące realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

ZASADY ROZLICZANIA ADWOKATÓW Z WYKONANIA OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 16.

W celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokat powinien uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych, rozliczanych na zasadach określonych poniżej.

§ 17.

Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych: 7 Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Uczestnictwo w formach określonych w § 4 pkt. a i b, nie mniej niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę

1 punkt

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i § 9, o objętości do 20 stron

6 punktów

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §10, o objętości powyżej 20 stron

12 punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę

2 punkty

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób nie mających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę

1 punkt

§ 18.


Adwokaci i prawnicy z UE objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. W zakresie, w jakim obowiązek doskonalenia został zrealizowany w inny sposób, niż poprzez uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez okręgową radę adwokacką lub przeprowadzenie wystąpienia w ramach takiego szkolenia, do sprawozdania należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierające dane pozwalające na ustalenie, że dana forma doskonalenia zawodowego spełnia wymogi określone w Uchwale.


§ 19.

Okręgowa rada adwokacka zobowiązana jest czuwać nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby, a w przypadku stwierdzenia umyślnego naruszenia tego obowiązku podejmować przewidziane prawem działania dyscyplinujące, w tym także wszczynać postępowania dyscyplinarne.

§ 20.

Okręgowa rada adwokacka w terminie do 30 czerwca każdego roku przesyła do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informację o podjętych działaniach, o których mowa w paragrafie poprzednim, a dotyczących stwierdzonych uchybień w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby w poprzednim roku kalendarzowym.
KOSZTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW

§ 21.

Okręgowe rady adwokackie ponoszą koszty organizowanych przez nie szkoleń w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 22.

Okręgowe rady adwokackie mają obowiązek zapewnić, aby szkolenia w minimalnym wymiarze określonym w § 12 były nieodpłatne dla adwokatów i prawników z UE. Okręgowe rady adwokackie mogą ponadto organizować lub uczestniczyć w organizacji szkoleń w pełni lub częściowo odpłatnych.

§ 23.

Adwokat, prawnik z UE ponoszą samodzielnie wydatki związane z udziałem w odpłatnych formach doskonalenia zawodowego.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24.

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.

2. W tym dniu traci moc Uchwała nr 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego za rok 2011 następuje na zasadach określonych w tej uchwale.

Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko

Uchwała na 46/2023 Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu z dnia 13.08.2023r w sprawie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej"

REGULAMIN

WYZNACZANIA ADWOKATÓW DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY

PRAWNEJ I DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY

(TEKST JEDNOLITY)

§1

Regulamin określa zasady wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania
udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
§2

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej przy użyciu zwyczajowo stosowanych środków
i metod komunikowania się z adwokatami Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej
obwieszcza o terminie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym
roku kalendarzowym i wzywa adwokatów do składania deklaracji według ustalonego wzoru.

§3

Adwokat może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie na
terenie Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej, w której jest wpisany na listę adwokatów.

§4

1. Adwokat może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej tylko w
jednym punkcie, o którym mowa w art. 4a ust. 7 ustawy, o której mowa w § 1, zwanym dalej
"punktem", z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Adwokat ma prawo zadeklarować udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej maksymalnie
w dwóch lokalizacjach, tj.:
a. miejscu, w którym ma siedzibę jego Kancelaria;
b. jednym dodatkowym miejscu wybranym z listy wskazanej w deklaracji.
przy czym składając deklarację adwokat ma świadomość i godzi się na to, że obydwie
wskazane lokalizację są równorzędne i nie ma możliwości wskazania jednej z lokalizacji jako
preferowanej przez adwokata.
3. W przypadku złożenia deklaracji świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch
lokalizacjach wyznaczenie adwokata do udzielania tej pomocy prawnej w danym punkcie
odbywa się w terminie uzależnionym od zapotrzebowania danego punktu (zgłoszenia
konieczności wyznaczenia adwokata przez konkretny właściwe organy administracji
odpowiedzialne za organizację nieodpłatnych porad prawnych), bez możliwości wyboru przez
adwokata konkretnego terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. W przypadku błędnego wypełnienia deklaracji przez adwokata lub złożenia deklaracji po
wskazanym terminie adwokat może zostać przydzielony bądź losowany stosownie do § 5 ust
3 jedynie punktu odpowiadającego miejscu, w którym siedzibę ma jego kancelaria.
5. Brak złożenia deklaracji przez adwokata wyklucza go z przedzielenia do udzielania
nieodpłatnych pomocy prawnych.
6. Adwokat może zostać wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym
punkcie pomimo tego, iż wcześniej został wyznaczony do udzielania tej pomocy w innym
punkcie, gdy:
a. jako jedyny zadeklarował udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie
i żaden inny adwokat nie zgłasza możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w tym punkcie;
b. posiada uprawnienia mediatora i zadeklarował świadczenie pomocy prawnej jako
mediator, a w danym punkcie nie został zgłoszony inny adwokat, który posiada
uprawnienia mediatora i zadeklarował świadczenie pomocy prawnej jako mediator;
c. jako jedyny zadeklarował specjalizację wymaganą w danym punkcie;
d. wszyscy adwokaci, którzy zadeklarowali udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
w danym punkcie, zostali wcześniej wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w innych punktach.

§5

1. Na podstawie złożonych deklaracji, dziekan sporządza projekty list adwokatów
wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych punktach i ich
zastępców.
2. Okręgowa Rada Adwokacka wykreśla adwokata z projektu listy w przypadku:
a. gdy adwokat jest wpisany na listę adwokatów w innej Izbie Adwokackiej;
b. gdy adwokat został już wylosowany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w innym punkcie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
3. W przypadku, gdy liczba adwokatów deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym
punkcie przekracza liczbę ustaloną dla tego punktu, adwokata (adwokatów) udzielającego
nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się w drodze losowania. Jeżeli punkt
jest usytuowany w większej liczbie lokali, losowanie może być przeprowadzone odrębnie na
każdy lokal. Z czynności losowania sporządza się protokół podpisany przez osoby wskazane
w ust. 4.
4. Losowanie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej z udziałem 2 członków Okręgowej Rady Adwokackiej i jednego pracownika
Sekretariatu.

5. Zainteresowani adwokaci mogą obserwować przebieg losowania, o którym mowa w ust. 3,
w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.
6. Adwokaci ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostali wylosowani w przypadku
określonym w ust. 3, są zastępcami wyznaczonych. O kolejności zastępowania decyduje
losowanie. Przepisy ust. 3 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Ilość zastępców określa każdorazowo właściwy organan administracji odpowiedzialnym za
organizację nieodpłatnych porad prawnych.
§6

1. Listy adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich
zastępców uchwala Okręgowa Rada Adwokacka i umieszcza w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Toruniu oraz na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w
Toruniu. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej przekazuje listy właściwym organom
administracji odpowiedzialnym za organizację nieodpłatnych porad prawnych.
2. Właściwe organy administracji odpowiedzialne za organizację nieodpłatnych porad
prawnych kontaktują się z adwokatami z listy, o której mowa w ust. 1 i uzgadniają termin
podpisania umowy o świadczenie nieodpłatnych porad prawnych. Odmowa podpisania tej
umowy lub rezygnacja z jej wykonywania przed okresem jej obowiązywania bez podania
ważnych przyczyn (równoważnych z wystąpieniem przypadku siły wyższej) skutkować
będzie brakiem możliwości złożenia deklaracji na następny rok przez adwokata do
wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Kujawsko -
Pomorskiej Izby Adwokackiej.

§7

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie
może być adwokat:
a. który nie złożył stosownej deklaracji przystąpienia do udzielania nieodpłatnych porad
prawnych w danym roku kalendarzowym,
b. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej,
c. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.
6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata
- przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy,
d. który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za
okres dłuższy niż dwa miesiące.
§8

Adwokat wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje wykonywane
czynności zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 1.

KODEKS ETYKI ADWOKACKIEJ

Kodeks Etyki Adwokackiej

OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)

 

Na podstawie uchwały nr 52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r.
ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez
Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98)
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej
nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej
nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.

Zbiór Zasad
Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)

 

Nawiązując do długoletniej tradycji, zwłaszcza zaś doświadczeń
w wykonywaniu wolnego, niezależnego i samorządnego zawodu,
zgromadzonych w okresie osiemdziesięciolecia Odrodzonej Adwokatury
Polskiej, opierając się na wzorcach pierwszego Zbioru Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę
Adwokacką 6 i 7 maja 1961 roku, dostrzegając potrzebę udoskonalenia
i dostosowania reguł wykonywania zawodu i życia korporacyjnego
do zmieniającej się rzeczywistości Naczelna Rada Adwokacka
postanowiła 10 października 1998 r. uchwalić Zbiór Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)
(uchwała nr 2/XVIII/98)

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etycznych przystosowanych do zawodu adwokata.
2. Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu.
3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego.
4. Obowiązkiem adwokata wykonującego zawód za granicą jest przestrzeganie norm zawartych w niniejszym kodeksie, jak również norm etyki adwokackiej obowiązujących w kraju goszczącym.

§ 2

W przypadkach nieujętych w „Zbiorze” adwokat powinien kierować się zasadami ustalonymi w uchwałach władz samorządu adwokackiego, w orzecznictwie dyscyplinarnym oraz w normach zwyczajowych przyjętych przez środowisko adwokackie.

§ 3

Zasady „Zbioru” obowiązują odpowiednio aplikantów adwokackich.

§ 4

Adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce adwokackiej lub naruszenie godności zawodu podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym.

§ 5

Każdy adwokat obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez członków adwokatury zasad etyki adwokackiej i strzeżeniu godności zawodu. Jest uprawniony do zwrócenia uwagi koledze naruszającemu powyższe zasady.

§ 6

Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

§ 7

W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezależności. Na adwokacie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o to, aby nie przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania interesów klienta.

§ 8

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

§ 9

1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć takich zajęć, które:
a) uwłaczałyby godności zawodu,
b) ograniczałyby niezawisłość adwokata,
c) podważałyby zaufanie publiczne do Adwokatury.
2. Za kolidujące z wykonywaniem zawodu adwokackiego uznaje się w szczególności:
a) zajmowanie w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy, sprawowanie funkcji członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa handlowego oraz członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu spółki prawa handlowego, chyba że jest to przejściowo sprawowana funkcja, mająca za cel wykonanie określonego i ograniczonego w czasie zlecenia klienta;
b) podejmowanie się zawodowo pośrednictwa przy transakcjach handlowych, z wyjątkiem doradztwa przy zawieraniu umów oraz dokonywania w ramach działalności kancelarii adwokackiej czynności handlowych i finansowych niezwiązanych z wykonywaniem zawodu adwokata;
c) prowadzenie kancelarii adwokackiej w tym samym lokalu z osobą prowadzącą inną działalność, gdy taka sytuacja byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej lub mogła narazić dobre imię Adwokatury.
3. Przy zawieraniu przez adwokata umowy w zakresie powiernictwa obowiązuje go najwyższa staranność w badaniu, czy umowa ta nie narusza zasad etyki adwokackiej i godności zawodu.
4. Za zgodne z etyką zawodową uznaje się wykonywanie przez adwokata funkcji syndyka, podejmowanie czynności nadzorcy sądowego, likwidatora i zarządcy działającego na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, pełnienie funkcji kuratora we władzach fundacji, w radach nadzorczych, zarządach spółdzielni mieszkaniowych i innych, a także pełnienie obowiązków członka zarządu i prokurenta spółek prawa handlowego z zastrzeżeniem przepisów powyższych, a także dotyczących zasad ochrony tajemnicy adwokackiej. W trakcie pełnienia powyższych funkcji, adwokata obowiązuje stosowanie się do przepisów niniejszych zasad.

ROZDZIAŁ II
Wykonywanie zawodu

§ 10

Adwokat nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie.

§ 11

Adwokatowi nie wolno świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji.

§ 12

Adwokatowi nie wolno udzielać pomocy prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości.

§ 13

Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata obowiązuje zachowanie zasad rzeczowości.

§ 14

Adwokat odpowiada za formę i treść pism procesowych przez niego zredagowanych, nawet jeśli nie zostały przez niego podpisane.

§ 15

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez klienta, powinien jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych lub mało prawdopodobnych.

§ 16

W razie konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwokat powinien nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz i godności zawodu adwokackiego. W korespondencji zawodowej należy przestrzegać właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.

§ 17

Adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu i organów państwowych, jak wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu.

§ 18

1. Adwokat powinien unikać publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do klienta, osób bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.
2. Niedopuszczalne jest publiczne okazywanie przez adwokata zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach, urzędach i w organach ścigania.
3. W kontaktach z mediami adwokat powinien unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta, lecz powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowiedzi na zarzuty wobec klienta publikowane w mediach, przedstawiające w ocenie adwokata sprawę jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie.

§ 19

1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.
3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków.
7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.
8. Adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

§ 20

W przypadku dokonywanego przeszukania w lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód, lub w mieszkaniu prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego.

§ 21

Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy, której wynik może dotyczyć jego osoby lub majątku, chyba że roszczenie dotyczy członka rodziny lub jest wspólne dla niego i dla strony.

§ 22

Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:
a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;
b) brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;
c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej sprawie;
d) zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą prowadzi sprawę lub udzielił  już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.


§ 23

Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 23a

1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej pod warunkiem, że taka informacja i jej forma jest:
a) zgodna z zasadami niniejszego „Zbioru”;
b) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji;
c) dokładna i nie wprowadzająca w błąd;
d) przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej;
e) nie ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu.
2. Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:
a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych;
b) oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty;
c) zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a zawierających dane wymienione w ust. 3 lit. od „a” do „i” niniejszego paragrafu;
d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;
e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne życzenie potencjalnego klienta;
f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach;
g) stosowne oznaczanie siedziby kancelarii;
h) wydawanie broszur lub informatorów.
3. Informacje mogą zawierać:
a) znak towarowy lub graficzny kancelarii lub spółki;
b) nazwę i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków łączności, adres e-mailowy oraz nazwę strony internetowej;
c) listę wspólników spółki, w której adwokat jest wspólnikiem wraz ze wskazaniem, który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające – ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji;
d) listę osób stale współpracujących z kancelarią lub spółką;
e) tytuł lub stopień naukowy adwokata;
f)  dane na temat rodzaju i zakresu świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, ze wskazaniem preferowanych dziedzin prawa oraz współpracy z kancelariami zagranicznymi;
g) dane o możliwości świadczenia pomocy prawnej w obcych językach;
h) podanie roku założenia kancelarii lub spółki oraz daty rozpoczęcia działalności;
i) przynależność do określonej izby adwokackiej;
j) wykaz publikacji adwokata;
k) zamieszczenie informacji o posiadanych kwalifikacjach innych niż prawnicze;
l) wizerunek adwokata;
m) wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta – oświadczenie na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania;
n) wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta – wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. Każda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być sformułowana jednoznacznie. Należy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.
5. Adwokat może podać wysokość polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 23b

1. Adwokatowi nie wolno proponować usług potencjalnym klientom w formie oferty skierowanej do osób, które uprzednio nie wyraziły takiego wyraźnego życzenia.
2. Informacje nie mogą w szczególności:
a) stwarzać prawdopodobieństwo wywołania nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy adwokata;
b) powoływać się na osobistą znajomość sędziów, prokuratorów i urzędników;
c) zawierać bezpośrednich porównań w zakresie jakości z innymi możliwymi do identyfikacji adwokatami i członkami innych korporacji prawniczych lub ich krytyki;
d) posługiwać się niestosowną lub natarczywą formą;
e) zawierać jakichkolwiek elementów ocennych.
3. Niedopuszczalne jest odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata, jego kancelarii lub spółki.
4. Niedopuszczalne jest zwracanie się do potencjalnych klientów w celu przekazywania informacji o swojej działalności, również podczas nieproszonych wizyt, rozmów telefonicznych i w korespondencji do osób nie zwracających się do adwokata o pomoc prawną.
5. Niedopuszczalne jest zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania informacji o adwokacie.
6. Za publikowanie informacji adwokat nie może płacić żadnego wynagrodzenia z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji.

§ 23c

1. Pisma adwokata w związku ze świadczoną pomocą prawną winny zawierać:
a) imię i nazwisko adwokata oraz adres w przypadku, jeśli świadczy on pomoc prawną w ramach indywidualnej kancelarii;
b) nazwę/firmę i adres spółki, w ramach której adwokat świadczy pomoc prawną w przypadku, jeśli świadczy on ją w ramach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej;
c) adres filii i oddziału kancelarii lub spółki w przypadku, gdy zostały one utworzone, wraz z adresem siedziby kancelarii lub spółki.
2. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w której wspólnikiem jest adwokat, stosownie do okoliczności należy podać pełną listę wspólników takiej spółki (w przypadku spółki komandytowej – komplementariuszy) wraz ze wskazaniem, który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające – ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nazwa spółki nie pozostawia wątpliwości co do wspólników będących adwokatami.
3. W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w której wspólnikiem jest prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką należy podać:
a) tytuł zawodowy wyrażony w języku urzędowym państwa macierzystego;
b) wskazanie organizacji zawodowej w państwie macierzystym, do której należy, albo sądu, przed którym ma prawo występować zgodnie z prawem tego państwa;
c) informację, że prawnik zagraniczny wykonuje stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata.

§ 23d

Adwokatowi nie wolno przyjmować od innego adwokata lub osoby trzeciej korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie klienta do innego adwokata, ani przekazywać komukolwiek korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie doń klienta. Nie narusza tego zakazu przekazywanie części honorarium lub też kwot określonych w innej formie spadkobiercom zmarłego adwokata lub emerytowanemu adwokatowi z tytułu przejęcia jego praktyki.

§ 24

Adwokaci powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, jeżeli nie koliduje to z interesem klienta.

§ 25

Adwokat, któremu powierzono obowiązki patrona, powinien dołożyć wszelkich starań dla należytego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu adwokata – pod kątem umiejętności zawodowych i przestrzegania zasad etyki adwokackiej.

§ 26

Obowiązkiem adwokata jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu według zasad i w sposób ustalony przez Naczelną Radę Adwokacką.

ROZDZIAŁ III
Stosunek do sądu i innych organów,
przed którymi występuje adwokat

§ 27

1. Adwokat obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, urzędów i instytucji, przed którymi występuje.
2. Nawet w razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu sądowym adwokat powinien wykazać się opanowaniem i taktem.

 

§ 28

Adwokat powinien zwracać uwagę na to, by jego wystąpienia, wypowiedzi i zadawane pytania nie naruszały godności osób biorących udział w sprawie.

§ 29

Podczas widzeń z osobami pozbawionymi wolności adwokat powinien dbać o zachowanie powagi i godności zawodu.

§ 30

1. Adwokat obowiązany jest zawiadomić sąd lub organ, przed którymi występuje o niemożności wzięcia udziału w czynnościach.
2. Adwokat obowiązany jest usprawiedliwiać swoje niestawiennictwo.
3. W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa adwokat powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie sąd lub organ, przed którymi występował.

ROZDZIAŁ IV
Stosunek do kolegów

 

§ 31

1. Adwokat powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności i koleżeństwa.
2. Adwokat zobowiązany jest do najwyższej lojalności wobec kolegów współpracujących w ramach kancelarii lub spółki i powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających taką lojalność również po zakończeniu współpracy.
3. Jeżeli adwokat zleca sprawę adwokatowi wykonującemu praktykę w innym państwie lub zwraca się doń o poradę, jest on osobiście zobowiązany zapłacić zagranicznemu koledze honorarium i pokryć koszty, nawet w wypadku niewypłacalności klienta. Adwokat może ograniczyć swoją odpowiedzialność do tej części należności, które powstały do chwili poinformowania zagranicznego adwokata o wycofaniu się z odpowiedzialności za przyszłe zobowiązania. Adwokaci mogą poczynić odmienne ustalenia w zakresie odpowiedzialności wobec zagranicznego adwokata.

§ 32

Niedopuszczalne jest porozumiewanie się adwokata ze stroną przeciwną z pominięciem jej obrońcy lub pełnomocnika.

§ 33

Wszelkie pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych nie podlegają ujawnieniu.

§ 34

Przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie klient nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to bez wiedzy i zgody tegoż adwokata nie może udzielić pomocy prawnej ani też brać udziału w sprawie łącznie z nim. Adwokat prowadzący dotychczas sprawę może odmówić wyrażenia zgody tylko z ważnych przyczyn.
Jeśli zwłoka związana z koniecznością porozumienia się adwokatów mogłaby spowodować istotny uszczerbek dla interesów klienta, adwokat wstępujący do sprawy powinien udzielić klientowi niezbędnej pomocy prawnej, zawiadomić o tym niezwłocznie dotychczasowego adwokata i w razie istnienia przeszkód, odstąpić od dalszego udzielania pomocy.

§ 35

Adwokat obejmujący sprawę z wyboru powinien zawiadomić o tym właściwy organ procesowy, a w razie uprzedniego wyznaczenia w tej sprawie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu – obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić go o przejęciu sprawy.

§ 36

Ewentualne nieporozumienia między adwokatami powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwe organy Adwokatury, a następnie przez stały sąd polubowny przy Naczelnej Radzie Adwokackiej lub sąd polubowny z wyłącznym udziałem adwokatów. Umowy spółek z udziałem adwokatów powinny zawierać odnośną klauzulę zapisu na sąd polubowny.

§ 37

Adwokat może się podjąć zastępstwa stron w sprawie przeciwko adwokatowi, a dotyczącej jego czynności zawodowych, dopiero po uprzednim zawiadomieniu okręgowej rady adwokackiej, której sam podlega.

§ 38

Adwokat powinien podjąć starania o polubowne załatwienie sprawy przeciwko innemu adwokatowi, jeżeli tylko istota przyjętej sprawy na to pozwala.

§ 39

1. W razie sporu między adwokatami, należy wyczerpać przede wszystkim możliwości jego polubownego rozstrzygnięcia lub skorzystać z pośrednictwa właściwych władz adwokatury.
2. W przypadku kolizji między zasadami koleżeństwa a uzasadnionym interesem klienta, należy dać pierwszeństwo interesom klienta.
3. W wypadku sporu z adwokatem zagranicznym na tle zawodowym adwokat winien dążyć do rozwiązań zmierzających do zażegnania konfliktu. Adwokat nie może wszcząć postępowania wynikającego z takiego sporu przed poinformowaniem organizacji zawodowych, do których należą adwokaci – strony konfliktu, w celu umożliwienia tym organizacjom udzielenia pomocy w osiągnięciu porozumienia.

§ 40

Zasady koleżeństwa zobowiązują do tego, żeby adwokat, który:
a) nie może się stawić w sądzie w wyznaczonym czasie – zawiadomił wcześniej adwokatów występujących w tej sprawie i w miarę możliwości uzgodnił z nimi czas swego stawiennictwa;
b) pragnie uzyskać zgodę sądu na rozpatrzenie sprawy z jego udziałem poza kolejnością – upewnił się przedtem, czy adwokaci występujący we wcześniejszych sprawach wyrażą na to zgodę;
c) zamierza w prowadzonej przez siebie sprawie złożyć na rozprawie pisma procesowe – uczynił to w miarę możliwości na początku rozprawy, a ich odpisy doręczył jak najwcześniej swemu przeciwnikowi procesowemu;
d) składa załącznik do protokołu – złożył go z odpisem dla strony przeciwnej.

§ 41

Udzielając substytucji koledze, adwokat obowiązany jest uczynić to w czasie umożliwiającym substytutowi należyte przygotowanie się do rozprawy oraz przekazać mu wszelkie potrzebne dokumenty i notatki. Adwokat powinien wykazać szczególną staranność wtedy, gdy zastępstwo zleca aplikantowi adwokackiemu.

§ 42

Adwokat przyjmujący substytucję adwokata z innej miejscowości powinien potwierdzić fakt jej przyjęcia.

ROZDZIAŁ V

Stosunek do klientów

§ 43

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

§ 44

Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.

§ 45

Adwokat nie może podjąć się prowadzenia sprawy, gdy zgłasza się z nią osoba nieupoważniona.

§ 46

Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci klienci na to się godzili.
W razie ujawnienia się sprzeczności w toku postępowania, adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo tym klientom, których interesy są sprzeczne.

§ 47

Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej jemu osobie.

§ 48

Adwokat nie powinien podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty.

§ 49

Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku.

§ 50

1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.
2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy).
3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.

§ 51

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie. Adwokat nie może nadużyć tej zasady w celu uzyskania zwolnienia z prowadzenia sprawy z urzędu.

§ 52

Adwokat nie powinien dopuszczać do sytuacji, która uzależniałaby go od klienta, a w szczególności nie wolno adwokatowi zaciągać pożyczek u klienta, którego sprawę prowadzi.

§ 53

Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie.

§ 54

Adwokatowi nie wolno uzależniać wydania klientowi pism i dokumentów wymienionych w § 53 od uprzedniego uregulowania przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz adwokata.

§ 55

1. Adwokatowi nie wolno zaniechać czynności w prowadzonej sprawie z tego powodu, że klient nie wniósł ustalonego honorarium, a w szczególności nie wolno mu z tego powodu uchylić się od stawiennictwa na rozprawie. Natomiast nieuiszczenie przez klienta ustalonego honorarium może stanowić podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa w trybie i terminie przewidzianym przez prawo.
2. Adwokat nie jest zobowiązany do ponoszenia w prowadzonej sprawie wydatków, np. opłat sądowych lub kosztów przejazdu do innej miejscowości, jeżeli klient, wezwany należycie, nie wpłacił w terminie wymaganej kwoty.

§ 56

Na zaniechanie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany jest uzyskać zgodę klienta, w miarę możności pisemną. Brak tej zgody, niemożność jej uzyskania lub odmowę klienta jej udzielenia adwokat powinien niezwłocznie udokumentować pisemnie w aktach sprawy.

§ 57

Jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie z wyboru lub z urzędu jest prawnie lub faktycznie bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo. Dotyczy to również kasacji, skargi kasacyjnej, skargi konstytucyjnej i innych środków procesowych służących zmianie oraz wzruszeniu prawomocnych orzeczeń.

§ 58

Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zakaz ten nie odnosi się do czynności sądowych oraz czynności związanych z egzekucją z nieruchomości.

ROZDZIAŁ VI
Praca w samorządzie. Stosunek do władz adwokatury

§ 59

Pełnienie funkcji we władzach adwokatury jest prawem i obowiązkiem korporacyjnym każdego adwokata.

§ 60

Adwokat wybrany do władz samorządowych obowiązany jest do pełnienia swej funkcji i współdziałania w realizacji podstawowych zadań samorządu adwokackiego z najwyższą starannością.

§ 61

Adwokat obowiązany jest okazywać szacunek władzom samorządu adwokackiego.

§ 62

Członek władz adwokatury w razie tymczasowego zawieszenia go w czynnościach zawodowych powinien zaprzestać pełnienia funkcji w tych władzach.

§ 63

Adwokat obowiązany jest stosować się do obowiązujących uchwał i innych decyzji władz adwokatury.

§ 64

Adwokat obowiązany jest stawić się na każde wezwanie władz adwokatury, a ewentualne niestawiennictwo powinien niezwłocznie usprawiedliwić. Adwokat ma obowiązek udzielić władzom adwokatury żądanych wyjaśnień w zakreślonym terminie.

§ 65

Zawinione niepłacenie składki korporacyjnej stanowi poważne naruszenie zasad etyki zawodowej.

§ 66

Adwokat obowiązany jest współdziałać z władzami adwokatury we wszystkich sprawach dotyczących zawodu adwokackiego.

§ 67

Władzami adwokatury, w rozumieniu niniejszego „Zbioru”, są zarówno organy adwokatury, jak i organy izb adwokackich oraz dziekan i rzecznik dyscyplinarny.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 68

Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r., wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w miesięczniku „Palestra” tj. z dniem 1 grudnia 1998 r. Jednocześnie traci moc „Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu” uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 26 września 1993 r.

§ 69

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 r. wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) w miesięczniku „Palestra”, tj. z dniem 31 grudnia 2005 r.

§ 70

Zmiany w treści Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) dokonane uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

 

 

 

PRAWO O ADWOKATURZE

Prawo o adwokaturze

USTAWA

z dnia 26 maja 1982 r.

Prawo o adwokaturze


(tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2009 r. nr. 146 poz. 1188 z późn. zm.)

 

Dział I

Przepisy ogólne

 

Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.

3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.

4. Tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.

Art. 2. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Art. 3. 1. Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:

1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;

2) reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;

4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;

5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;

6) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.

2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.

Art. 4. 1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

1a. (1) (utracił moc).

1b. (2) Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.

2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

3. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Art. 4a. (3) 1. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce:

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.1));

2) partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest świadczenie pomocy prawnej.

Art. 4b. 1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:

1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy;

2) (uchylony);

3) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu;

4) jeżeli został ubezwłasnowolniony;

5) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

2. (uchylony).

3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowodydaktycznych.

Art. 4c. 1. O trwałej niezdolności do wykonywania zawodu orzeka okręgowa rada adwokacka.

2. Uchwała zapada po wysłuchaniu adwokata i jego pełnomocnika ustanowionego spośród adwokatów oraz po zaznajomieniu się z opiniami lub orzeczeniami lekarskimi. Okręgowa rada adwokacka wyznacza pełnomocnika z urzędu, jeżeli adwokat go nie ustanowi.

3. W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu, okręgowa rada adwokacka może zawiesić adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych. To samo uprawnienie przysługuje okręgowej radzie adwokackiej wtedy, gdy przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Art. 4d. 1. Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie może występować przed sądami lub organami państwowymi i samorządowymi. W okresie zawieszenia adwokat może wykonywać inne czynności, na które uzyskał zezwolenie dziekana.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokackiego nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynności zawodowych.

Art. 5. Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści następującej: "Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.".

Art. 6. 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

4. (4) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.2)) - w zakresie określonym tymi przepisami.

Art. 7. 1. Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator.

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi strój urzędowy adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.

Art. 8. 1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.

2. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.

Art. 8a. 1. Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu.

3. Okręgowa rada adwokacka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania adwokata jest obowiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez adwokata polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4. Minister Sprawiedliwości nadzoruje wykonywanie przez okręgowe rady adwokackie zadań określonych w ust. 3. Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 8b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 8a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.

Art. 9. 1. Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna.

2. Członkami organów adwokatury mogą być tylko adwokaci.

Art. 10. Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną.

Art. 11. 1. Wybory do organów adwokatury oraz organów izb adwokackich i zespołów adwokackich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa trzy lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

3. W Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i w prezydiach okręgowych rad adwokackich nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Ograniczenie to odnosi się także do kierowników zespołów adwokackich, z tym jednak że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zebranie zespołu może wybrać kierownika zespołu na następną kadencję.

4. Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 1, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez organ, który ich wybrał.

5. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego.

Art. 12. 1. Uchwały organów adwokatury, organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, dotyczące bezpośrednio poszczególnych osób, powinny zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.

2. Termin do wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie wynosi czternaście dni od dnia doręczenia orzeczenia lub uchwały.

Art. 13. Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe.

Art. 13a. Organy adwokatury oraz organy izb adwokackich przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości odpis każdej uchwały w terminie 21 dni od daty jej podjęcia.

Art. 14. 1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów adwokatury i organów izb adwokackich w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy.

2. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi adwokatury albo organowi izby adwokackiej, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozostawia bez rozpoznania.

3. Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchyla sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby, w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia.

Art. 15. Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Adwokatury lub do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do ich właściwości. Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca.

Art. 16. 1. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy adwokata.

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

 

Dział II

Wykonywanie zawodu adwokata

 

Art. 17. Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.

Art. 18. 1. Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. 1. (uchylony).

2. (uchylony).

3. Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową. Przepis art. 71c stosuje się odpowiednio.

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. Adwokat - członek zespołu ma prawo do:

1) udziału w pracach i w dochodzie zespołu, z wyjątkiem okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem;

2) corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego.

Art. 24. (5) 1. Adwokaci - członkowie zespołów i ich rodziny mają na równi z pracownikami prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i ubezpieczenia rodzinnego oraz z tytułu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości pracę w zespołach traktuje się jako zatrudnienie, a otrzymywane wynagrodzenie – jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia.

2. Zasiłek chorobowy dla adwokatów - członków zespołów jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacają zespoły adwokackie, spółki jawne, partnerskie lub komandytowe, o których mowa w art. 4a ust. 1. Adwokaci wykonujący zawód w kancelariach adwokackich lub w spółkach cywilnych opłacają składki osobiście.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz zasady ustalania podstawy wymiaru tych składek i tryb ich opłacania.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, w drodze rozporządzenia, określa:

1) (uchylony);

2) zasady i tryb zaliczania okresów wykonywania zawodu adwokackiego w kancelariach indywidualnych przed dniem 1 stycznia 1966 r. - przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

6. (uchylony).

Art. 25. 1. Umowę z klientem zawiera kierownik zespołu adwokackiego w imieniu zespołu; pełnomocnictwa klient udziela adwokatowi.

2. Kierownik zespołu uwzględnia życzenia klienta co do wyboru adwokata, chyba że uzasadnione względy uniemożliwiają temu adwokatowi udzielenie pomocy prawnej.

3. W wypadku gdy adwokat prowadzący sprawę nie może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub wykonać osobiście poszczególnych czynności w sprawie, może on udzielić substytucji.

Art. 26. Kierownik zespołu wyznacza z urzędu zastępcę dla adwokata niemającego możności prowadzenia sprawy czasowo lub trwale albo skreślonego z listy adwokatów. Decyzja kierownika zespołu stanowi upoważnienie dla adwokata do prowadzenia sprawy i powinna mieć formę pisemną.

Art. 27. 1. Adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo po uzyskaniu zgody kierownika zespołu.

2. Adwokat, wypowiadając pełnomocnictwo, zawiadamia o tym zainteresowane organy; jest także obowiązany jeszcze przez dwa tygodnie pełnić swe obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta.

Art. 28. 1. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - dziekan.

2. (6) W sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko organ, który go wyznaczył, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 29. 1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.

Art. 30. Organami zespołu adwokackiego są:

1) zebranie zespołu;

2) kierownik zespołu;

3) komisja rewizyjna w zespołach liczących więcej niż 12 członków, a w zespołach mniejszych, jeżeli zostanie ona powołana uchwałą zebrania zespołu.

Art. 31. 1. Do zakresu działania zebrania zespołu należy w szczególności:

1) ocena pracy zawodowej członków zespołu i aplikantów adwokackich;

2) wybór kierownika, a w miarę potrzeby także jego zastępcy;

3) odwołanie kierownika lub jego zastępcy przed upływem kadencji;

4) kontrola działalności kierownika zespołu, a zwłaszcza badanie i zatwierdzanie jego sprawozdań;

5) wybór komisji rewizyjnej;

6) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków zespołu;

7) przyjmowanie nowych członków, wypowiadanie członkostwa w zespole i wykluczanie z zespołu;

8) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany lokalu zespołu;

9) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji zespołu.

2. W ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwał zespołu przewidzianych w ust. 1 pkt 2 okręgowa rada adwokacka może zgłosić uzasadniony sprzeciw przeciwko wyborowi kierownika lub zastępcy kierownika i zarządzić ponowne wybory w terminie miesięcznym. Sprzeciw dotyczący tego samego adwokata może być zgłoszony tylko jeden raz.

Art. 32. 1. Do ważności uchwały zebrania zespołu wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków zespołu, przy czym uchwały w sprawach wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 9 zapadają tylko większością co najmniej dwóch trzecich głosów członków zespołu obecnych na zebraniu.

2. Od uchwał zebrania zespołu służy odwołanie do okręgowej rady adwokackiej. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej odwołanie nie przysługuje.

Art. 33. Okręgowa rada adwokacka uchyla lub zmienia uchwałę zebrania zespołu adwokackiego sprzeczną z prawem.

Art. 34. 1. Okręgowa rada adwokacka może odwołać kierownika zespołu lub jego zastępcę, jeżeli zaniedbują lub naruszają swe obowiązki.

2. W razie odwołania kierownika zespołu okręgowa rada adwokacka powierza czasowo wykonywanie czynności kierownika jednemu z członków zespołu, któremu nie wolno odmówić przyjęcia tych obowiązków.

3. W wypadku określonym w ust. 2 wybory kierownika zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez okręgową radę adwokacką, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia się uchwały odwołującej kierownika. Odwołanie wyłącza osobę, której dotyczy, z ponownego wyboru.

Art. 35. Rozwiązanie zespołu następuje na podstawie uchwały zebrania zespołu lub uchwały okręgowej rady adwokackiej.

Art. 36. Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji:

1) zespołów adwokackich;

2) kancelarii adwokackich;

3) spółek z wyłącznym udziałem adwokatów;

4) adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych;

5) prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.

Art. 37. Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio do adwokatów wykonujących zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1.

Art. 37a. 1. Adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1, obowiązany jest zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej przemijającej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku.

2. Dziekan wyznacza z urzędu zastępcę adwokata, o którym mowa w ust. 1, niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również w wypadku skreślenia z listy adwokatów. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do prowadzenia spraw i powinna mieć formę pisemną.

Art. 37b. (7) 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane adwokatom po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej okręgowej rady adwokackiej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Dział III

 

Izby adwokackie

 

Art. 38. Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.

Art. 39. Organami izby adwokackiej są:

1) zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów;

2) okręgowa rada adwokacka;

3) sąd dyscyplinarny;

4) komisja rewizyjna.

Art. 40. Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy:

1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury;

2) wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;

3) uchwalenie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby;

4) (8) określanie minimalnej i maksymalnej liczby członków izby adwokackiej;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady adwokackiej;

6) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium;

7) podejmowanie innych uchwał.

Art. 41. 1. Zwyczajne zgromadzenie izby - zwoływane przez okręgową radę adwokacką - odbywa się raz do roku.

2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej adwokatów członków izby. Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania.

Art. 42. 1. Okręgowa rada adwokacka składa się z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech zastępców członków.

2. Prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu komisji rewizyjnej przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej.

Art. 43. 1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wicedziekanów, sekretarza, w razie potrzeby zastępcę sekretarza, skarbnika i rzecznika dyscyplinarnego, którzy łącznie z dziekanem stanowią prezydium rady. Ponadto okręgowa rada adwokacka wyznacza - spośród adwokatów - zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz powołuje przewodniczącego i członków zespołu wizytatorów.

2. Prezydium przygotowuje posiedzenia rady.

Art. 44. 1. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

2. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należy występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy.

3. Okręgowa rada adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega - pomimo wezwania - z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy.

Art. 45. 1. Do ważności uchwały okręgowej rady adwokackiej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym dziekana lub wicedziekana.

2. Uchwała okręgowej rady adwokackiej zapada większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

3. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.

Art. 46. 1. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady

Adwokackiej.

2. (uchylony).

Art. 47. 1. (uchylony).

2. (uchylony).

Art. 48. 1. Dziekan reprezentuje okręgową radę adwokacką, kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszej ustawie.

2. Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana.

3. Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi. Decyzja dziekana podlega zaskarżeniu do okręgowej rady adwokackiej.

4. Inne decyzje dziekana podlegają zaskarżeniu w wypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 49. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich, której odpis przesyła corocznie Naczelnej Radzie Adwokackiej, właściwym prezesom sądów apelacyjnych, sądów wojewódzkich(9) i właściwym prokuratorom apelacyjnym i wojewódzkim(10), oraz zawiadamia o zmianach na tej liście.

Art. 50. Do zakresu działania sądu dyscyplinarnego należy wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków izby.

Art. 51. 1. Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, sześciu do dwudziestu trzech członków oraz trzech zastępców członków.

2. Sąd dyscyplinarny orzeka w kompletach składających się z trzech sędziów.

Art. 52. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał zgromadzenia izby.

Art. 53. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, trzech do pięciu członków oraz dwóch zastępców członków.

 

Dział IV

 

Organy adwokatury

 

Rozdział 1

 

Krajowy Zjazd Adwokatury

 

Art. 54. 1. Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez Naczelną Radę Adwokacką, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby.

2. W Krajowym Zjeździe uczestniczą, niebędący delegatami, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani okręgowych izb adwokackich.

Art. 55. 1. Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co trzy lata. Zjazd zwołuje Naczelna Rada Adwokacka. Powinien się on odbyć w ciągu miesiąca od daty dokonania wyborów we wszystkich izbach adwokackich.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższej Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej członków Naczelnej Rady Adwokackiej albo co najmniej jednej trzeciej okręgowych rad adwokackich.

Art. 56. Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy w szczególności:

1) wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej;

2) wybór - niebędących dziekanami - adwokatów wchodzących w skład Naczelnej Rady Adwokackiej;

3) wybór członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium;

5) wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby izb adwokackich;

6) uchwalanie regulaminów dotyczących:

a) trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów,

b) (uchylona),

c) (uchylona),

d) trybu obrad Zjazdu;

7) określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.

 

Rozdział 2

 

Naczelna Rada Adwokacka

 

Art. 57. 1. Naczelną Radę Adwokacką tworzą:

1) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;

2) adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie więcej jednak niż ośmiu adwokatów z tej samej izby;

3) dziekani okręgowych rad adwokackich.

2. Siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej jest m.st. Warszawa.

Art. 58. Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

1) reprezentowanie adwokatury;

1a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;

2) nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;

3) nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;

4) ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;

5) ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania;

6) wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3;

7) (uchylony);

8) rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;

9) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;

10) rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;

11) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;

11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;

12) uchwalanie regulaminów dotyczących:

a) zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1,

b) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,

c) zasad funkcjonowania rad adwokackich,

d) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,

e) (uchylona),

f) wzorów pieczęci organów adwokatury,

g) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,

h) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1,

i) działania rzeczników dyscyplinarnych,

j) (11) (utraciła moc),

k) zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego;

13) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;

14) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

15) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.

Art. 59. 1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Naczelna Rada Adwokacka wyznacza - spośród adwokatów - zastępców rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 11 i 12.

Art. 60. Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwały okręgowych rad adwokackich sprzeczne z prawem.

Art. 61. Naczelna Rada Adwokacka może zwrócić się do okręgowej rady adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działalności. Uchwała powinna być podjęta nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Art. 62. 1. Naczelna Rada Adwokacka powołuje spośród adwokatów Centralny Zespół Wizytatorów oraz przewodniczącego Zespołu i jego zastępcę.

2. Wizytatorzy sprawują kontrolę nad wykonywaniem przez zespoły adwokackie i adwokatów przepisów niniejszej ustawy

 oraz innych przepisów dotyczących adwokatury.

 

Rozdział 3

 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

 

Art. 63. 1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z dwudziestu trzech członków oraz trzech zastępców członków.

2. Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów.

3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.

4. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.

 

Rozdział 4

 

Wyższa Komisja Rewizyjna

 

Art. 64. 1. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

2. Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków.

3. Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.

 

Dział V

 

WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW

 

Art. 65. Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

Art. 66. 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;

2) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza;

4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.3));

5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2. Do egzaminu adwokackiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 78, bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić:

1) doktorzy nauk prawnych;

2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;

3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;

4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny;

6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 65 pkt 1-3.

4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2-4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu.

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sądowej pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej pozaetatowej, zalicza się proporcjonalnie okres trwania tych aplikacji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza się ¼ miesiąca.

Art. 67. (uchylony).

Art. 68. 1. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji adwokackiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 66 ust. 2, ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Wpis na listę adwokatów osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1, następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia wniosku o wpis.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana dołączyć:

1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.4)), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

3) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5;

4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5;

5) zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b.

4. Okręgowa rada adwokacka może odmówić wpisu na listę adwokatów tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy art. 65 pkt 1-3. Okręgowej radzie adwokackiej przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegającego się o wpis.

5. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę adwokatów w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

6. Od uchwały, o której mowa w ust. 5, służy odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

6a. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

6b. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. W wypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis, lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 69. 1. Okręgowa rada adwokacka przesyła wraz z aktami osobowymi do Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni każdą uchwałę o wpisie na listę adwokatów oraz każdą uchwałę o wpisie na listę aplikantów adwokackich. Okręgowa rada adwokacka w terminie 30 dni zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę adwokatów oraz o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę aplikantów adwokackich.

2. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej okręgowej rady adwokackiej w celu uzupełnienia.

Art. 69a. 1. Wpis na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 2, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

2. Decyzja Ministra Sprawiedliwości może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu adwokackiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

3. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu na listę aplikantów adwokackich okręgowa rada adwokacka wyznacza aplikantowi termin ślubowania. Przepis art. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 70. Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej.

Art. 71. 1. Adwokat może przenieść swoją siedzibę zawodową w okręgu tej samej izby adwokackiej. Adwokat zawiadamia o tym okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie. W zawiadomieniu adwokat podaje miejsce nowej siedziby oraz datę rozpoczęcia w niej działalności zawodowej.

2. Adwokat może przenieść się do innego zespołu adwokackiego w okręgu tej samej izby, za zgodą tego zespołu.

Art. 71a. 1. Adwokat może przenieść siedzibę zawodową do okręgu innej izby, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Adwokat nie może przenieść siedziby zawodowej do okręgu innej izby, jeżeli wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

3. Adwokat o przeniesieniu swojej siedziby zawodowej do okręgu innej izby zawiadamia okręgową radę adwokacką właściwą dla izby adwokackiej, w której obrał siedzibę, oraz okręgową radę adwokacką w okręgu izby adwokackiej, w której dotychczas był wpisany na listę adwokatów.

4. Zawiadomienia o przeniesieniu siedziby zawodowej do okręgu innej izby adwokat dokonuje w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności zawodowej w nowej siedzibie na terenie okręgu innej izby adwokackiej. W zawiadomieniu tym adwokat podaje miejsce nowej siedziby oraz datę rozpoczęcia w niej działalności zawodowej.

5. Okręgowa rada adwokacka właściwa dla izby, do której adwokat przenosi siedzibę zawodową, wpisuje adwokata na listę adwokatów w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o przeniesieniu siedziby zawodowej do okręgu innej izby oraz zawiadamia w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu okręgową radę adwokacką izby, w której okręgu adwokat poprzednio miał siedzibę zawodową, o dokonanym wpisie na listę adwokatów.

6. Okręgowa rada adwokacka po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie na listę adwokatów, o którym mowa w ust. 5, skreśla adwokata z listy adwokatów oraz przekazuje jego akta osobowe i dyscyplinarne okręgowej radzie adwokackiej właściwej ze względu na wpis na listę adwokatów.

Art. 71b. 1. Adwokat może mieć jedną siedzibę zawodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 71c.

2. Zmiana siedziby zawodowej przez adwokata, o której mowa w art. 71 ust. 1 lub w art. 71a ust. 1, nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez adwokata stosunku pełnomocnictwa oraz zwolnienia adwokata ze świadczenia w danej sprawie pomocy prawnej z urzędu, chyba że zwolni adwokata od udzielania tej pomocy organ, który go wyznaczył.

3. Siedzibę w państwie macierzystym prawnika z Unii Europejskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o której mowa w art. 2a tej ustawy, nie uznaje się za siedzibę zawodową w rozumieniu ust. 1.

Art. 71c. W wypadku gdy na terenie właściwości sądu rejonowego żaden z adwokatów nie wyznaczył swojej siedziby zawodowej, okręgowa rada adwokacka w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia o zmianie siedziby lub podjęcia uchwały o skreśleniu z listy adwokatów wyznacza w miejscowości będącej siedzibą danego sądu rejonowego dodatkową siedzibę zawodową adwokatowi z terenu danej izby na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Dział VI

 

Skreślenie z listy adwokatów

 

Art. 72. 1. Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku:

1) śmierci;

2) wystąpienia z adwokatury;

3) przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;

4) objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza;

4a) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

5) powołania do wojskowej służby zawodowej;

6) (uchylony);

6a) (12) (utracił moc);

7) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;

8) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwokatury.

2. Okręgowa rada adwokacka może odmówić skreślenia z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Art. 73. Adwokat skreślony z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 4-5 podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, chyba że przestał odpowiadać

warunkom przewidzianym w art. 65 pkt 1 i 2.

Art. 74. Okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie był znany okręgowej radzie adwokackiej w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu.

 

Dział VII

 

Aplikacja adwokacka

 

Art. 75. 1. Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, zwanego dalej "egzaminem wstępnym".

2. Aplikantem adwokackim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 65 pkt 1- 3 i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

3. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 75c ust. 2. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

4. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Do aplikantów adwokackich oraz do postępowania o wpis na listę aplikantów adwokackich przepisy art. 6-8, art. 68 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Od uchwały, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

8. Od ostatecznej uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwokackich zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

9. W przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich lub niepodjęcia uchwały przez prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania zainteresowanemu służy skarga na bezczynność do sądu administracyjnego.

Art. 75a. 1. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze zarządzenia, zwane dalej "komisjami kwalifikacyjnymi". Właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej lub kilku okręgowych rad adwokackich.

1a. Minister Sprawiedliwości, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego, może powołać na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej więcej niż jedną komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia egzaminu, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów przystępujących do egzaminu. Przepisu art. 75e ust. 5 nie stosuje się.

2. Minister Sprawiedliwości jest organem wyższego stopnia w stosunku do komisji kwalifikacyjnej.

3. Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta adwokackiego, zwanego dalej "kandydatem", z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską przeprowadza się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości.

5. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu wstępnego przez daną komisję kwalifikacyjną w terminie, o którym mowa w ust. 4, Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego przez tę komisję kwalifikacyjną, o którym przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadamia kandydatów listem poleconym oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej okręgowej rady adwokackiej. Przepisy art. 75b ust. 5 i ust. 7-11 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o którym mowa w ust. 9.

Art. 75b. 1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia, zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, zwany dalej "zespołem do przygotowania pytań testowych".

2. W skład zespołu do przygotowania pytań testowych wchodzi 9 osób, w tym 5 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

3. Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości spośród jego przedstawicieli, kieruje pracami zespołu do przygotowania pytań testowych.

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu do przygotowania pytań testowych zapewnia Minister Sprawiedliwości.

5. Przewodniczącemu i członkom zespołu do przygotowania pytań testowych przysługuje wynagrodzenie.

6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.5)), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktó

KALENDARIUM

Sprawdź jakie wydarzenia czekają Cie w najbliższym czasie
Czerwiec 2024
PON WT ŚR CZW PT SOB NIE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...