IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE EGZAMINU ORAZ INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ADWOKACKI W 2021R. W KOMISJI Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

Drukuj artykuł drukuj artykuł

      Informuję, że egzamin adwokacki w 2021 r. składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni:

-     w dniu 18 maja 2021 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa    karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
-    w dniu 19 maja 2021 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego - czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
-    w dniu 20 maja 2021 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego - czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,
-    w dniu 21 maja 2021 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki - a czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.
     
Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostało wyznaczone w sali mieszczącej się w Hotelu Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18 w Toruniu.  Parking dla zdających jest płatny.
        Zdający powinni przybyć w każdy dzień egzaminu na miejsce jego przeprowadzenia o godzinie wskazanej indywidualnie w liście załączonej do zawiadomienia. Od tej godziny rozpocznie się ich rejestracja.
Nieobecność zdającego podczas egzaminu adwokackiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie
Każdorazowo przed rozpoczęciem każdej części egzaminu adwokackiego, przed wejściem na salę, zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Zgodnie z art. 78d ust. 11 ustawy podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, smartwatcha itp.
Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.
Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać z tekstów:
1.    aktów prawnych,
2.    komentarzy,
3.    orzecznictwa.
    Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej, które znajdować się będą na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie źródło uzupełniające.
    Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu.
        Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu adwokackiego.
        W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego przez nich członka komisji.
Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.
Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salę egzaminacyjną.
        Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne – gdy mimo pomocy osób wsparcia technicznego nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji lub gdy taką wolę – bez względu na przyczynę – wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić przewodniczącemu komisji.
        Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymagania techniczne, zdający powinni - przed egzaminem i we własnym zakresie - skorzystać z pomocy informatyka. Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego - zgodnie z parametrami, które zostaną podane na stronie www.ms.gov.pl - jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taka formę rozwiązywania zadań. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe Egzaminy Prawnicze” zostaną opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.
Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie imienia i nazwiska zdającego.
Zgodnie z § 1 art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do  § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w  § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
W załączeniu przekazuję klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wskazuję, że dane kontaktowe tel. 56/622-25-80

Najważniejsze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. organizacji egzaminu :
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1 i 2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
4. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).
5. Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
6.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

Pouczam zatem, że organizator nie zapewnia tych materiałów                          i przyborów i każdy zdający winien je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny użytek.

7. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
8. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
Pouczam zatem o bezwzględnym zakazie wnoszenia telefonów komórkowych, które w  razie złamania tego zakazu będą musiały być pozostawione poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.

9. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
10. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką.
11. Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos:
1) w trakcie rozdawania i odbioru materiałów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej,
2) kiedy podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,
3) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, korzystanie ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub z drukarki),
4) kiedy oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
13.  Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji Egzaminacyjnej).

Pouczam zatem, że organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie tych środków (maseczek, rękawiczek) na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej w pomieszczeniach zamkniętych.

14. W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do zamykanego pojemnika na odpady.
15. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.
16. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania numeru stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami/kartkami, niż wylosowana.
17. Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo - w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.
18. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują obligatoryjnej dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.
19. Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (np. według kolejności zajmowanych stolików) i oddaje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.

Informuję, że wytyczne GIS zostały opracowane wg zaleceń aktualnych z uwagi na obecny stan epidemiczny. Do egzaminu pozostał jeszcze kilkanaście dni, trzeba się zatem liczyć z tym, że do tego czasu zalecenia te zostaną zmienione, zwłaszcza w kierunku łagodzenia rygorów, choć nie sposób wykluczyć obostrzeń. O jakichkolwiek zmianach zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni na stronie internetowej ORA w Toruniu.

O terminie ogłoszenia wyników egzaminu powiadomieni zostaną Państwo przez Przewodniczącego w ostatnim dniu egzaminu. Zostaną one wywieszone w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu oraz na stronie internetowej Rady.


                                   Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
                                   z siedziba w Toruniu

                                          Dariusz Malak

KALENDARIUM

Sprawdź jakie wydarzenia czekają Cie w najbliższym czasie
Czerwiec 2022
PON WT ŚR CZW PT SOB NIE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...